Terminavtaler

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget åpner for at fartøy kan starte levering på terminavtaler kun en uke etter at avtaler er inngått ved oppstarten på 2017-sesongen.

Norges Sildesalgslag dispensere dermed fra vilkåret om at et fartøy ikke kan starte levering på terminavtale før en måned etter terminavtaleinngåelse i tilknytning til oppstart vinterfiske i 2017, jfr Rundskriv 15/16 om «Terminavtaler» punkt 2.

 


TERMINAVTALER

Vi viser til melding om denne saken datert 7. september 2016.

Som kjent iverksatte Norges Sildesalgslag som en prøveordning terminavtaler som en alternativ omsetningsform med virkning fra 1. juni 2016, jfr Rundskriv 15/16 «Terminavtaler».  Så langt har vi ikke hatt omsetning på denne omsetningsformen.
 
I forbindelse med nytt kvoteår (2017) og med bakgrunn i at fartøy-/maksimalkvotene ikke formelt er på plass med tanke på å starte levering på terminavtale tidlig i 2017, vil Norges Sildesalgslag dispensere fra vilkåret om at et fartøy ikke kan starte levering på terminavtale før en måned etter terminavtaleinngåelse i tilknytning til oppstart vinterfiske i 2017, jfr Rundskriv 15/16 om «Terminavtaler» punkt 2.
 
Konkret betyr dette følgende:
 
For kvantum solgt på terminauksjon fredag 23. desember 2016 (terminauksjoner foregår fredager mellom kl 1000-1100 for omsetning til konsum og mellom kl 1400-1500 for omsetning til mel/olje) kan levering på nevnte avtale skje fra og med søndag 1. januar 2017. 
 
For kvantum solgt på terminauksjon fredag 30. desember 2016, kan levering skje fra og med fredag 6. januar 2017.
 
For kvantum solgt på terminauksjon fredag 6. januar 2017, kan levering skje fra og med fredag 13. januar 2017.
 
For kvantum solgt på terminauksjon fredag 13. januar, kan levering skje fra og med fredag 20. januar 2017. 
 
OBS!  For terminsalg etter fredag 13. januar 2017, dvs fra og med fredag 20. januar
2017, vil det generelle vilkåret om at et fartøy ikke kan starte levering på
terminavtale før en måned etter terminavtaleinngåelse gjelde igjen.
 
Norges Sildesalgslag vil videre herved opplyse om at for 1. halvår 2017 vil følgende forhold knyttet til budgivning relatert til terminavtaler med henvisning til NVG-sild og nordsjøsild til konsum gjelde:
 
 
NVG-sild:  Bud i 1. halvår 2017 på terminavtaler vil bli regnet ut med grunnlag i følgende størrelsesfordeling (fordelingen er identisk til sluttseddeltall for all omsatt NVG-sild til konsum i 1. halvår 2016 gjennom Norges Sildesalgslag):
 
Gr. 1 (sild med vekt på 350 g og mer)               45 %
Gr. 2 (sild med vekt mellom 300 g og 349 g)     42 %
Gr. 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g)     12 %
Gr. 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g)       1 %
Gr. 5 (sild med vekt under 125 g)                       0 %
 
OBS!  Bud på termin-auksjonen skal til enhver tid minimum være minsteprisene for de angjeldende sortimentene.
 
 
Nordsjøsild:  Bud på terminavtaler skal oppgis i øre pr gram gjennomsnittsvekt i fangsten, jfr Rundskriv 15/16.  Videre skal gjeldende minstepriser i alminnelighet overholdes ved termin-omsetning. 
 
Minstepris på nordsjøsild ved termin-omsetning i 1. halvår 2017 er gitt ved ordinær minstepris nordsjøsild Gruppe 1 dividert på 190 gram (190 gram er sammenfallende med gjennomsnittlig innmeldt størrelse på nordsjøsild i 1. halvår 2016).  For nordsjøsild omsatt på terminauksjon i uke 1 i 2017 (02.01.17-08.01.16) vil minsteprisen være gitt ved 2,6158 øre pr gram gjennomsnittsvekt (kr 4,97 pr kg / 190 gram) forutsatt at minsteprisen for Gruppe 1 som gjøres gjeldende fra mandag 19.12.16 gjelder mandag 02.01.17.
 
Ved fremtidige endringer i den ordinære minsteprisen som følge av den dynamiske minsteprisreguleringen, vil derfor også minsteprisen på nordsjøsild på terminauksjon bli gjenstand for endring.
 
Dette til deres orientering.»
 
 
Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG
 
 
Knut Torgnes                                                                                           
Roald Oen

Siste nytt