Doktorgrad om prisdannelser i auksjonsmarkedet

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fredag 5. februar disputerte Tor Hugo Hauge for doktorgraden ved NHH med avhandlingen "An Empirical Analysis of a Discriminatory, Closed, Simultaneous, Multi-Object Auction." I avhandlingen tas det utgangspunkt i at auksjon som omsetningsform kan modelleres ved hjelp av spillteori. Mange ulike auksjonsformater brukes i praksis. Formatene kan ha stor betydning for hvilke priser som oppnås, og om fordeling blir effektiv, dvs. at salgsobjekt fordeles til den budgiver som verdsetter det auksjonerte objekt høyest.

Empirisk studeres et spesielt auksjonsmarked som har komplekse regler og en rekke teoretisk interessante trekk; auksjonering av fiskefangster i regi av Norges Sildesalgslag.

Som kjent er auksjonsformen til Norges Sildesalgslag blant annet kjennetegnet ved at mange objekter auksjoneres simultant, budgiverne legger inn lukkede bud, og de vinnende budgivere betaler en pris tilsvarende sine bud.

En viktig problemstilling er å kartlegge prisdannelsen i markedet. I avhandlingen studerer Hauge hvilken effekt enkelte variabler har på oppnådde priser.

Det skilles mellom produktspesifikke og markedsspesifikke variabler. De produktspesifikke variabler kan deles inn i kvalitetsvariabler som selger ikke har kontroll over, og kvalitetsvariabler som en kan kontrollere. Arbeidet gir estimat på priselastisiteter for de viktigste variablene som bestemmer markedsprisene.

Siden budgiverne i dette markedet kan by på flere fangster simultant, kan de for så vidt ha det vinnende bud på flere fangster enn de har kapasitet til å ta imot. For å unngå en slik situasjon, gis budgiverne anledning til å sette kapasitetsgrenser og å prioritere fangstene.

I et av arbeidene vises det at mulighet for å prioritere fangster kan redusere forventet samlet inntekt og føre til ineffektivitet, men den empiriske analysen viser at andre effekter motvirker dette og at auksjonsformen i praksis fungerer godt.

I siste del av avhandlingen studeres den normative problemstilling om hvordan selgers reservasjonspris bør settes.

Arbeidet bidrar ikke bare til en nærmere forståelse av det spesielle markedet som analyseres, men også mer generelt til hvordan spesielle auksjonsregler kan fungere i auksjonsmarkeder generelt.

Tor Hugo Hauge er utdannet siviløkonom ved NHH. Han har jobbet ved SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) og ved Høgskolen Stord/Haugesund.
Avhandlingens tittel er "An Empirical Analysis of a Discriminatory, Closed, Simultaneous, Multi-Object Auction"

Hovedveileder for Hauge: Professor Rögnvaldur Hannesson, NHH

Bedømmelseskomité:
Professor Eirik Gaard Kristiansen, NHH (Leder)
Professor Srihari Govindan, University of Iowa
Lecturer Bjarne Brendstrup, Århus UniversitetKilde: NHH

Siste nytt