NOX-utslippene går ned

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Utslippene av nitrogenoksider fra innenriks sjøfart og fiske var 11 prosent lavere i 2008 enn i 2007. De samlede NOX -utslippene er redusert med 14 prosent fra 1990, men må reduseres ytterligere for å nå målet i Gøteborg-protokollen. Det norske utslippsregnskapet er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i nært samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT).

Det foreligger nå nye detaljerte kilde- og næringsfordelte tall over utslipp av nitrogenoksider, NMVOC, svoveldioksid og ammoniakk i 2008. Kvaliteten på blant annet energidata og data for rapporterte utslipp fra industrien er forbedret siden forrige publisering. I tillegg er det gjennomført metodeforbedringer i utslippsberegningene for kysttrafikk og fiske.

I 2008 lå NOX -utslippene fra innenriks sjøfart (kysttrafikk og flyttbare installasjoner) og fiske på 61 400 tonn. Dette er omtrent på samme nivå som i 1990, etter en topp i utslippene på 82 000 tonn i 1999.

Utslippene fra kysttrafikken ble redusert med 6 700 tonn eller 14 prosent fra 2007 til 2008, og utgjorde 62 prosent av samlet reduksjon i NOX -utslippene. Nedgangen i utslippene skyldes reduksjon i drivstofforbruk, blant annet som følge av reduksjonstiltak finansiert av Næringslivets NOX -fond, og en gradvis utfasing av eldre motorer med høye utslipp. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til forbrukstallene for innenriks sjøfart grunnet usikre salgstall for petroleumsprodukter.

Siden forrige publisering er utslippsfaktorene for NOX fra innenriks sjøfart og fiske blitt revidert, og dette har ført til en reduksjon av utslippene for hele tidsserien 1990-2008.

Les flere detaljer på SSB sin egen nettside her:


Kilde; SSB


Siste nytt