Det blir ikke vinterloddetokt

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Havforskningsinstituttet går tilbake til å mengdemåle lodde en gang i året. De siste tre årenes målinger av gyteinnsiget om vinteren øker ikke sikkerheten i mengdeberegningen i forhold til målingene om høsten. Havforskningsinstituttet har de siste tre årene gjennomført et prosjekt vedrørende mengdemåling av lodde under gyteinnsiget.
Bakgrunnen for dette prosjektet var fiskerinæringens ønske om å mengdemåle lodde under gyteinnsiget for å kontrollere at målingene om vinteren var i samsvar med mengden basert på den tradisjonelle prognosen fra målingen om høsten. 

Målingene om vinteren skulle eventuelt danne basis for en ny kvotefastsettelse for fisket på vinterinnsiget.

Havforskningsinstituttet mener således at høstmålingen alene gir et tilstrekkelig grunnlag for kvotefastsettelse.

Med dette som bakgrunn vil Havforskningsinstituttet ikke prioritere undersøkelser av gyteloddeinnsiget i 2010 utover å ta biologiske prøver fra årets loddefiske.

Havforskningsinstituttet forventer at enfullstendig rapport fra vinteroddeprosjektet 2007-2009 vil foreligge i løpet av januar 2010.Kilde; IMR


Siste nytt