Fortsetter sikkerhetskampanje i 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Sjøfartsdirektoratet vil også i 2010 ha en sikkerhetskampanje mot fiskeflåten, basert på samme lest som i 2009. Resultatene fra kontrollene i 2009 og ytterligere fokus på sikkerhet, gjør at kampanjen videreføres i 2010. Ved nyttårsskifte starter Sjøfartsdirektoratet det opp med uanmeldt tilsyn (UAT )  av fiskefartøy som skal delta på sildefisket i nord. Kort tid etter vil fokuset også rette seg mot flåten som skal delta i torskefisket i Vesterålen og Lofoten, før vi avslutter kampanjen i sør sensommer og høsten 2010.

-Vi håper på at vi denne gang får se en merkbar endring i fiskerne og redernes sikkerhetsholdning og at dette gir seg utslag i mindre pålegg, sier underdirektør Lars Alvestad i Sjøfartsdirektoratet til egne nettsider. Han påpeker at en også denne gang vil se på de fartøyene som ble kontrollert i 2009, da i forhold til om disse har utbedret forholdene som det ble gitt pålegg om. 

-Dette gjør at sjekklisten er mer forutsigbar og dermed kommer kritikken om forskjellsbehandling i møte, sier Alvestad.

Sjekklistene knyttet til UAT for fiskefartøy er tilgjengelige via linkene under. De er også sendt til Fiskarlagorganisasjonene.  Målet med dette er bl.a. å  gi fiskerne et verktøy for selv å sjekke at sikkerheten er ivaretatt.

-Vi legger vekt på samarbeid og det er viktig at flest mulig forstår behovet for å tenke sikkerhet og leve opp til de krav som stilles for å få en best mulig sikkerhetskultur, påpeker Alvestad.

Krav til kvalifikasjonsbevis eller Fiskeskippersertifikat kl C for å føre fiskefartøy over 10.67m er også et punkt på sjekklisten for fartøy mellom 10.67 – 15 m og en vil spesielt råde fiskere som ikke innehar kvalifikasjonsbevis eller sertifikat om å ha dokumentasjon på at de  har vært registrert i fiskermanntallet før 01.01.1999 og dermed kan påberope seg rett til å føre disse fartøyene i henhold til tidligere overgangsordning.

Fokusområder ved de uanmeldte tilsynene vil variere noe avhengig av fartøystørrelse, men vil dreie seg mye om sikkerhetsutstyr, risikovurderinger av farefullt arbeid, mannskapskvalifikasjoner og fartøytekniske forhold. På fartøy med største lengde mindre enn 35 fot økes fokuset på forhold knyttet til stabilitet pga. de alvorlige kantringsulykkene med mindre fiskefartøy som har skjedd i 2009, pga. for dårlig stabilitet.

Direktoratet vil også benytte kampanjen til å informere om kravet til sikkerhetsstyringssystem som trer i kraft fra 1. april 2010 og som gjelder for alle fiskefartøy.

Se sjekklisten her:

Siste nytt