Høring om kvalitet for fiskerivarer

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Mattilsynet gjennomfører nå høring av utkast til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer. Høringsfristen er satt til 20. april 2010. Fiskeri- og kystdepartementet har nylig fastsatt en forskrift om merkekrav for fiskeprodukter. Fordi denne forskriften regulerer sider ved fiskekvalitet er det ønskelig at FOR 1996-06-14 nr 667: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskerivarer (fiskekvalitetsforskriften) slås sammen med FOR-2009-07-01 nr 967: Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter i en ny felles forskrift. Det fremlagte forslag til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer tar høyde for dette, og rent praktisk er eksisterende tekst i FOR-2009-07-01 nr 967: Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter innarbeidet fullt og helt i nytt forslag til forskrift om kvalitet for fiskerivarer.

De viktigste konsekvenser av ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer er en generell reduksjon og forenkling av kvalitetsregelverket, at alle bestemmelser som alene kan begrunnes med hygienehensyn er tatt ut og at hele kjeden fra fjord til bord er omfattet, også omsetning til forbruker. Samtidig oppnår man en betydelig forenkling ved å samle de to forskriftene i en fremtidig forskrift om kvalitet for fiskerivarer. Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter har tidligere vært på høring og er allerede fastsatt, og den delen av forslaget til ny forskrift om kvalitet for fiskerivarer er således ikke gjenstand for høring nå.

Detaljer, høringsbrev og mer informasjon finnes på nettsidene til Mattilsynet her:

Siste nytt