Innføring av venteregulering i nvg-sild fisket til konsum.

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Sildesalgslag innfører med umiddelbar virkning ventetid i fisket etter nvg-sild. Døgnenheten settes til 3, slik at ventetiden mellom hver innmelding vil variere fra 3 døgn til 4,5 døgn av størrelse på siste fangst. Melding fra Norges Sildesalgslag til fiskere av nvg-sild til konsum:

Med umiddelbar virkning innføres ventetid i fisket etter nvg-sild for levering til
konsum, se rundskriv 38/09 i denne sammenheng. Døgnenheten settes til 3 og
ordningen tar utgangspunkt i fartøyets innmelding på forrige tur. Dette
betyr følgende:

1. Fartøy som aldri har levert mer enn 80 t nvg-sild til konsum: Ingen ventetid

2. Fartøy som utlosser mer enn 80 t og til og med 150 t pr tur: 72 timer ventetid

3. Fartøy som utlosser mer enn 150 t og til og med 300 t pr tur: 90 timer ventetid

4. Fartøy som utlosser mer enn 300 t pr tur: 108 timer ventetid


Det er tidspunktet for den foregående innmeldingen og utlosset kvantum på den
tilhørende turen som bestemmer ventetid. Det er først etter utløpet av ventetiden at
et fartøy tidligst kan melde inn ny fangst.

For fartøyer som har fangst om bord og der ventetidskravet ikke er innfridd, jfr de
oppgitte ventetider, kan disse fartøyene avslutte fisket og melde inn det de har om
bord innen klokken 21:00 i dag onsdag 13. januar 2010. Dette betyr videre at
fangster som innmeldes etter dette tidspunkt, må oppfylle ventetidsbegrensningene.

Venteordningen innebærer videre at fartøyer tidligst kan starte fiske 12 timer før
fartøyet tidligst kan melde inn ny fangst.

Fangster som fiskes i området sør 64º 00´ N unntas for ventetidsreguleringen i denne
omgang.

Endringer i reguleringene kan bli iverksatt på kort varsel ved behov.

Siste nytt