Produktavgift 2010

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Stortinget har fastsatt produktavgiften for 2010 til 2,9%. Det er en økning på 0,1% sammenlingnet med satsen for 2009. Økningen i produktavgift skyldes i hovedsak forventninger om høyere utbetalinger av syketrygd.

Fiskeri- og kystdepartementet har innhentet prognose på førstehåndsverdi og pensjonsgivende inntekt fra Fiskeridirektoratet. NAV har kommet med opplysninger om utviklingen i kostnadene ved kollektiv tilleggstrygd til sykepenger for fiskere, mens Garantikassen for fiskere har opplyst om utviklingen i utbetalingene av arbeidsledighetstrygd for fiskere så langt i år, og gitt prognose for 2010.

Følgende størrelser ligger til grunn ved fastsetting av nivået på produktavgiften for 2010:

Mill. kroner
Førstehåndsverdi som det skal betales produktavgift av 12 200,0 mill. kr
Dette gir en pensjonsgivende inntekt på 4 701,0 mill kr

Fiskeri- og kystdepartementet vil legge til grunn følgende prognoser for ytelser produktavgiften skal dekke i 2010.

Andel medlemsavgift (3,2 pst. av inntekt) 150,4 mill. kr
Yrkesskadetrygd (0,2 pst. av inntekt) 9,4 mill. kr
Dagpenger ved arbeidsledighet 29,0 mill. kr
Kollektiv tilleggstrygd for syketrygd 166,6 mill. kr
Totalt 355,4 mill. kr

Avgiftssatsen for 2009 er på 2,8 %, og det ble ikke vurdert som nødvendig å justere satsen i fm revidert nasjonalbudsjett (RNB). Foreløpige regnskapstall og prognoser for resten av året, viser at avgiftssatsen for hele 2008 skulle vært 2,9 %. Prognosene som lå til grunn for vurderingene i fm RNB ser derfor så langt ut til å holde (jf. brev til Finansdepartementet av 4. mai 2009).

Beregning ut fra prognosene for 2010 tilsier at riktig sats på produktavgiften vil være 2,9 % for 2010, som er en oppgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med satsen for 2009. Økningen skyldes i hovedsak forventninger om høyere utbetalinger av syketrygd.

For ytterligere informasjon vises det til Prop 1 S ( 2009-2010):


Siste nytt