Elektronisk rapportering i EU-sonen og i norske farvann (2)

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fra 12. juli vil det være obligatorisk for norske fartøy over 24 meter å rapportere elektronisk ved fiske i EU-sonen. Samtidig åpnes det for at norske fartøy etter påmelding kan påbegynne elektronisk rapportering i norske farvann.

Dette melder Fiskeridirektoratet:

Elektronisk rapportering (ERS) fra 12. juli 2010 i EU farvann
Norske fartøy på eller over 24 meter største lengde skal fra og med 12. juli rapportere elektronisk ved fiske i EU-sonen. Fartøy under 24 meter kan fra samme dato på frivillig basis rapportere elektronisk ved fiske i EU-sonen. Fartøy som påbegynner elektronisk rapportering i EU-sonen må fra samme dato rapportere elektronisk i norske farvann. Det vil si at fartøyets rapportering oppfyller kravene i J-43-2010.

Fartøy som er i fiske i EU-sonen på dette tidspunkt og som ikke kan rapportere i henhold til J-43-2010 pålegges å sende den ukentlige CAT rapporten daglig. Det er ikke tillatt å påbegynne en ny tur i EU-sonen uten at fartøyet er i stand til å rapportere elektronisk. Det vil si oppfylle kravene i J-43-2010 og avtalen mellom Norge og EU.

Norske fartøy som påbegynner elektronisk rapportering i EU-sonen etter 12. juli må i tillegg føre papirfangstdagbok i en kortere overgangsperiode. Fiskeridirektoratet vil informere om dato for utfasing av papirfangstdagboken.

Fiskeridirektoratet minner samtidig om at fartøy på eller over 15 meter største lengde er pålagt obligatorisk elektronisk rapportering ved fiske i EU-sonen fra og med 1. januar 2011.

Elektronisk rapportering (ERS) fra 12. juli 2010 i norske farvann
Fiskeridirektoratet ønsker samtidig å åpne for at norske fiske- og fangstfartøy på frivillig basis etter påmelding kan påbegynne elektronisk rapportering ved fiske i norske farvann fra og med 12. juli 2010. Det vil si at rapporteringen oppfyller kravene i J-43-2010.

Fra den dato fartøyet er registrert påmeldt fritas fartøyet fra plikten til å føre papirfangstdagbok, jamfør forskrift av 26. juli 1993 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy.

Elektronisk rapportering (ERS) fra 12. juli 2010 i EU farvann
Fiskeridirektoratet vil samtidig understreke at det er fartøyets eget ansvar å forsikre seg om at det er i stand til oppfylle rapporteringsforpliktelsene ved fiske i andre lands farvann og i internasjonalt farvann.

Påmelding til elektronisk rapportering
Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som er pålagt eller på frivillig basis går over på elektronisk rapportering melder seg på til Fiskeridirektoratet.

Påmelding sendes til Fiskeridirektoratet per e-post og merkes med «Påmelding ERS 2010». I påmeldingen skal kontaktinformasjon til fartøyet angis (fartøyets navn, radiokallesignal, registreringsmerke, telefon og e-post om bord i fartøyet), samt hvilken programvare (navn og versjon av programmet) som skal benyttes i rapporteringen.

Det understrekes at når programvare er ferdiginstallert skal fartøyet sende to testmeldinger og kontrollere at testmeldingene er mottatt jamfør § 4 og § 5 i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy.

Elektronisk rapportering (ERS) fra 1. oktober 2010 i norske farvann
Fiskeridirektoratet minner samtidig om at alle norske fartøy på eller over 21 meter største lengde vil være pålagt å rapportere elektronisk fra og med 1. oktober 2010, samt at fartøy på eller over 15 meter største lengde pålegges samme rapporteringsplikt fra og med 1. januar 2011, jamfør J-43-2010.

Kontaktpersoner:
FMC Norge: 55 23 83 36 eller 974 32 727.

Siste nytt