Pelagiske fangster i årets fire første måneder

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Mer sild og lodde landet i Norge i årets tre første måneder, men 30 000 tonn mindre kolmule viser foreløpige tall publisert fra Fiskeridirektoratet.  

 Her er Fiskeridirektoratets foreløpige oversikt over pelagiske fangster i tonn og verdi for årets første fire måneder.

Snittprisen på kolmule og lodde viser foreløpig en kraftig økning fra ifjor, mens sildeprisen er forholdsvis stabil sammenlignet med 2009.

 
Norske fartøy. Tonn rund vekt.


FISKESORT Januar Februar Mars April Jan.-april 2010 Jan.-april 2009
Lodde   96 228 162 986 4 817 264 031 229 944
Augepål   71 38 78 188 202
Kolmule 184 66 853 72 495 36 338 175 870 205 926
Tobis og anna sil       10 169 10 169 3 357
Taggmakrell (hestemakrell)       58 58 80
Makrell 0   0 34 35 48
Sild 293 708 191 302 16 575 2 627 504 213 452 401
Brisling 50 3 150   3 3 203 438


 
Norske fartøy. Verdi i 1000 kroner.


FISKESORT Januar Februar Mars April Jan-april 2010 Jan-april 2009
Lodde   169 226 323 381 15 437 508 044 364 786
Augepål   113 48 152 313 233
Kolmule 104 113 866 134 617 75 734 324 321 287 267
Tobis og anna sil       18 197 18 197 4 645
Taggmakrell (hestemakrell)       74 74 275
Makrell 1   0 221 222 450
Sild 649 956 404 213 30 580 6 121 1 090 870 969 062
Brisling 208 4 712   16 4 936 1 916


 

Utanlandske fartøy. Tonn rund vekt.
(Landa direkte i Noreg.)


FISKESORT Januar Februar Mars April Jan-april 2010 Jan-april 2009
Kolmule 64 23   0 88 864
Tobis og anna sil       3 098 3 098 4 343
Taggmakrell (hestemakrell) 293       293 435
Makrell 27 327 3 926   4 31 257 37 478
Sild 584 18 687 683 85 20 039 15 611
Brisling       106 106  


 

 

Utanlandske fartøy. Verdi i 1000 kroner.
(Landa direkte i Noreg.)


FISKESORT Januar Februar Mars April Jan-april 2010 Jan-april 2009
Kolmule 0 0   1 1 1 044
Tobis og anna sil       4 964 4 964 5 562
Taggmakrell (hestemakrell) 412       412 2 188
Makrell 210 269 35 350   6 245 625 363 805
Sild 1 205 40 400 1 266 152 43 023 31 322
Brisling       192 192  


Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på følgende nedenfor angående statistikken:

 
1. Vi gjer merksam på at det kan være landa fangst som ikkje er omsett enno, og at 
vi mangler landingsinformasjon frå enkelte salslag. 
Landingsseddel vert skrive ut når fangsten vert landa utan omsetjing, medan
sluttseddel vert skrive ut når  fangsten vert omsett.
2.  Statistikken inneheldt kvantum som er registrert landa, men ikkje omsett.
Verdi av fangsten vil difor vera for låg i forhold til registrert kvantum og vil auke
etter kvart som Fiskeridirektoratet mottek informasjon om omsetjing av fangsten frå 
fiskesalslaga.
2. Fisk landa i Noreg frå utanlandske fartøy for transitt til utlandet
vil ikkje være medrekna i statistikken.


 

Siste nytt