Representantskapsmøte i Norges Sildesalgslag 3-4 juni, Tromsø

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norges Sildesalgslag avholder sitt årlige representantskapsmøte 3-4 juni 2010 på Rica Ishavshotell i Tromsø Møteplan og saksliste nedenfor:

 

 

*** 

M Ø T E P L A N  for representantskapsmøtet i Norges Sildesalgslag 2010

  Torsdag 3. juni  Kl. 09.00 - 09.30       Åpning ved representantskapets ordfører Jens Th. Pedersen

  Kl. 09.30 - 12.00       Representantskapssaker

  Kl. 12.00 - 13.00       Lunsj

  Kl. 13.00 – 15.00      Auksjonsomsetning gjennom Norges Sildesalgslag under skiftende forutsetninger

Innledning ved Dr. Philos Tor Hugo Hauge

  Kl. 15.00 – 16.00      Representantskapssaker

  Kl 16.00                     Gruppemøter

  Kl. 19.30                    Festmiddag  

                       

Fredag 4. juni  Kl. 09.00 – 10.30      a)        Ressurssituasjonen i pelagisk sektor

                                               Innledning ved Ole Arve Misund, HI

                                   b)        Havklima i endring og virkninger på marine økosystemer.

                                               Innledning ved Einar Svendsen, HI

  Kl. 10.30 – 12.00      Pris og marked for produkter fra pelagisk sektor

                                               Innledning ved Kristin Lien og Ingelill Jacobsen, EFF

  Kl. 12.00 - 13.00       Lunsj

  Kl. 13.00 – 15.00      Representantskapssaker

  Ca. kl. 15.00             Avslutning

 

 

***

Saksliste

 for representantskapsmøtet i Norges Sildesalgslag 2010 

SAK 1                        Åpning ved representantskapets ordfører

  SAK 2                        Konstituering

a)        Godkjenning av innkalling

b)        Navneopprop

c)         Godkjenning av representantskapsvalg

d)        Valg av settevaraordfører

e)        Godkjenning av saksliste og møteplan

f)          Godkjenning av forretningsorden

g)        Valg av valgnemnd

h)         Valg av lønnsnemnd

i)          Valg av to sekretærer

j)          Valg av to representanter til å undertegne protokollen

k)         Valg av redaksjonsnemnd

  SAK 3                        Årsmelding - regnskap - revisjonsberetning - kontroll og fullmaktsnemndas melding for 2009

  SAK 4                        Administrasjonens orientering om lagets virksomhet hittil i år

  SAK 5                        Auksjonsomsetning gjennom Norges Sildesalgslag under skiftende forutsetninger: Innledning ved Dr. Philos Tor Hugo Hauge

  SAK 6                        A)        Ressurssituasjonen i pelagisk sektor

                                   Innledning ved Ole Arve Misund, HI

                        B)        Havklima i endring og virkninger på marine økosystemer

                                   Innledning ved Einar Svendsen, HI

  SAK 7            Pris og marked for produkter fra pelagisk sektor

                        Innledning ved Kristin Lien og Ingelill Jacobsen, EFF

  SAK 8            Fastsettelse av avgift til laget

  SAK 9             Årsmelding og regnskap for Norges Sildesalgslags Hjelpefond 2009

                       

SAK 10          Fastsettelse av godtgjørelse og reiseregulativ

  SAK 11          Bevilgninger til humanitære og sosiale formål

  SAK 12          Valg.

a)                 Valg av meklingsnemnd med personlige varamedlemmer

b)                 Valg av to styremedlemmer til Norges Sildesalgslags Hjelpefond

c)                  Valg av Kontroll- og Fullmaktsnemnd

d)                 Valg av ordfører og varaordfører

e)                 Valg av styremedlemmer

f)                    Valg av leder og nestleder til styret

 

Siste nytt