Aksepterer ikke at havvindkraft skal gå på bekostning av fiskerinæringen

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Nordland Fylkes Fiskarlag vil ha mer utredning på en del saker i Olje og Energi departementets (OED) høring med forslag til utredningsområder for havvind. Nordland Fylkes Fiskarlag kan overhodet ikke akseptere at havvindkraft skal gå på bekostning av fiskerinæringen, da vindmølleinstallasjonene med fortøyninger vil utgjøre et betydelig arealbeslag i områder hvor det er gyte og oppvekstområder for fisk og hvor det foregår tradisjonelt fiskeri. En må i den sammenheng prøve å finne områder der konfliktnivået er lavt, heter det p¨å lagets hjemmesider

Arbeidsutvalget er i prinsippet ikke i mot at det etableres vindkraftverk til havs, men mener det må legges til rette for en grundig gjennomgang av de ulike utredningsområdene. Dette med tanke på å skaffe til veie en helhetlig nasjonal plan for lokalisering av havkraft. Derfor vil en nasjonal plan bidra til å unngå at store arealer på havet beslaglegges av konsesjonssøkere uten en godt gjennomtenkt vurdering.Dersom alle 5 feltene i Nordland utbyges vil havvindmøller oppta et areal på omtrent 1550 km2, noe som medfører at tradisjonelt fiskeri i enkelte områder blir totalt forhindret, som på Gimsøyfeltet. I rapporten vises det videre til fiskeriaktivitet som er blitt kartlagt av båter over 21 meter gjennom sporingsdata. Dette tallgrunnlaget er totalt ubrukelig. I Nordland er det mange flere båter under 21 meter enn over, noe som gir et svært misvisende tallgrunnlag ved å legge sporingsdata til grunn.

Vi registrerer også at havvindteknologien ikke er godt nok utviklet, noe som kan skape en rekke usikkerhetsforhold. I regneeksemplene i rapporten "Havvind" blir havbasert vindkraft beregnet til å være minimum 70-80 prosent dyrere enn landbasert. Dersom det skal etableres vindkraft til havs i Norge, må det finnes et marked/betalingsvilje for denne kraften. Spørsmålet vi stiller oss er hvem som er villig til å betale denne prisen? Dette må et videre utredningsarbeid avklare.

I rapporten nevnes også flere usikkerhetsmomenter som vi ønsker å få utredet:

Fisk, sjøpattedyr, habitat og biologiske forhold

Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det finnes en rekke uavklarte forhold når det gjelder vindkraftverk. Vi ber om at forhold nevnt i rapporten blir nøye utredet. I tillegg ber vi om å få utredet virkinger av ulike typer støy/frekvenser av elektromagnetiske felt fra vindmøllene. Hvilke virkninger har dette på den genetiske utvikling hos fisk, sjøpattedyr og nærings-grunnlaget deres? Hvilke virkninger vil ulike typer støy/frekvenser og elektromagnetiske felt fra bl.a. vindmøllene ha på habitat og næringsgrunnlag for fisk og sjøpattedyr? Vil avstand fra strålekilden ha noen betydning? Dette er forhold som en krever avklart før det settes i gang slik utbygging.

 

Les hele saken, samt uttalelser fra de andre fiskarlagene her:Siste nytt