Fiskarlaget møtte sjøfarts-direktøren

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen inviterte Norges Fiskarlag til et gjensidig informasjons- og problemløsningsmøte i Haugesund, tirsdag 25. januar. I tillegg til Sjøfartsdirektøren møtte Lars Alvestad og Yngve F. Bergesen fra direktoratet, mens Norges Fiskarlag stilte med leder Reidar Nilsen og Torleif Paasche, melder Norges Fiskarlag på sine hjemmesider.

De viktigste sakene som sto på dagsorden for møtet var:

· orientering om egen organisasjonsutvikling og innretningen på arbeidet i Sjøfartsdirektoratet.

· kravet om tilleggssertifisering av fiskefartøy som lastfartøy ved føring av annen manns fisk

· status og videre praksis når det gjelder håndteringen av brudd på hvile- og vaktbestemmelsene for fiskefartøy som bare har en navigatør om bord.

· forskrift om forutsetningene for fiskefartøys deltaking i oljevernberedskap.

· status og høringstidspunkt for ny forskrift under arbeid, som tar sikte på å samordne regelverket for konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy under 15 m.

· hvordan forholder vi oss til økende bruk av utenlandsk arbeidskraft på norske fiskefartøy.

· orientering om arbeidet i regi NF med å lage et sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 15 m.

Fra Fiskarlagets side ble det lagt vekt på få fram det problematiske ved den stadig økende byråkratisering av alle forutsetninger for å kunne være fisker, og av fiskernes hverdag. De forskjellige punktene på dagsorden var til dels konkrete eksempel på at det som tidligere var ansett som helt nødvendige og helt uproblematisk praksis når det gjaldt bruken av fiskefartøy, plutselig ble rammet av rigide regelverk som ble opplevd å ligge langt fra fiskernes hverdag.

Fra Sjøfartsdirektoratet ble det understreket at når det var kommet et regelverk, måtte man også være forberedt på at det kom til å bli håndhevet. Men samtidig stilte man seg åpen for konstruktiv dialog, både når det gjaldt mulighetene for fleksibilitet når det gjaldt å samarbeide for å finne smidige overgangsordninger på enkelte områder, og når det gjaldt å lytte til Fiskarlagets stemme i forbindelse med høringer.

Det vil bli oppfølgende møter i nærmeste framtid om to konkrete saksområder. Ett om mulige overgangsordninger når det gjelder kravet om mer enn en sertifisert navigatør på fartøy i kystflåten. Det andre om behovet for nødvendige tiltak i forbindelse med den økende bruken av utenlandsk arbeidskraft på norske fiskefartøy.

Siste nytt