Sterke reaksjoner på ny TFO-tildeling

Publisert: av Norges Sildesalgslag
-Fiskeflåten reagerer sterkt på at olje- og energiministeren har tildelt oljeselskapene 50 nye blokker å lete på, skriver Fiskebåt. Fleire av dei er nær dei sårbare gyte- og oppvekstområda på Mørebankane og fleire av tildelingane er i strid med råda frå statens eigne faginstansar, seier styreleiar Tore Roaldsnes i Fiskebåtredernes Forbund.

-Somme blokker ligg nær dei sentrale gyteområda for eit av våre viktigaste fiskeslag, norsk vårgytande sild, og er også viktige gyte-og oppvekstområde for blant anna sei og torsk, seier Roaldsnes. Han reagerer også på at den omfattande tildelinga av leiteblokker igjen skjer gjennom ordninga “Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)”, utanom ordinær konsesjonsbehandling.

-Vi kan ikkje godta at fiskarane mister viktige fleire viktige fiskefelt, slik det har skjedd i Nordsjøen, og at sentrale og sårbare gyteområde kan blir øydelagde av oljeaktivitet, seier han.

Også fra Fiskarlaget kommer det sterke reaksjoner.

I går kom meldingen om at nok en TFO-runde (TFO=tildeling i forhåndsdefinerte områder) er gjennomført, og nok en gang ble resultatet nesten som forventet. Åpenheten som tidligere har vært signalisert, og høringsprosessen, ser kun ut til å være et skuebrød for i ettertid å kunne si at "alle fikk si sin mening", heter på det på Fiskarlaget sine hjemmesider.

Norges Fiskarlag har tidligere krevd at ordningen med TFO burde avvikles, alternativt kun benyttes i modne områder. Direktoratet for Naturforvaltning definerer "modne områder" til å være "for eksempel at de fra før er petroleumsfaglig godt utredet, eller at det ikke har foregått leting i områdene på lang tid".

Vi registrerer at ordningen med TFO benyttes i stadig større utstrekning for å inkludere nye blokker til eksisterende areal, og ikke alltid basert på at området er modent. Dette fører til at både miljø- og fiskerihensyn blir lagt til side når områdene lyses ut.

Ved å legge ut områder i Norskehavet i en TFO-tildeling, neglisjeres helt de klare råd som kommer fra Departementenes underliggende etater, og går på tvers av en nylig vedtatt forvaltningsplan for området. Der ble det besluttet at en ikke skulle utlyse nye konsesjoner på Mørebankene før forvaltningsplanen var oppdatert, senest i 2014. Dette beviser at Regjeringen ved Olje- og Energidepartementet likevel vil lyse ut kontroversielle blokker. Det er bare et spørsmål om når dette skal skje.

Dette betyr at verdien av høringene som har vært gjennomført, både i forbindelse med TFO-ordningen og arbeidet med forvaltningsplan for Norskehavet, samt de vedtak som ble fattet på denne bakgrunn, er "kastet på båten" til fordel for et høyt aktivitetsnivå i letefasen, heter det fra Fiskarlaget.

Les saken hos Fiskebåt her:

Les saken hos Fiskarlaget her:

Se kart over tildeling her:

Siste nytt