214 mill kr i næringsrettet forskning

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av tilsammen 214 millioner kroner til næringsrettet forskning i 2012. I Handlingsplanen for 2012 framgår detaljene om hvordan dette budsjettet er fordelt på enkelte områder, og ser på hvilke utfordringer næringen ønsker å løse med FoU fremover.

I handlingsplanen heter det blant annet at:

" FHF skal bidra til FoU som skal gjøre den norske fiskeflåten verdensledende innen miljøvennlig og bærekraftig fiskeri. Med dette menes blant annet et skånsomt og selektivt fiske med fokus på kvalitet og økt råstoffutnyttelse. Videre skal FHF bidra til å utvikle energieffektive og sikre fartøy, og legge til rette for implementering av miljøvennlig teknologi."

FHF har disse prioriteringenen innen fartøyteknologi:
FHFs prioriteringer innen fartøyteknologi:

• Utvikle effektive fangstbehandlingslinjer for hvitfisk
• Øke kunnskapen om alternative energibærere og legge til rette for implementering
• Utvikle nytt beslutningsstøtteverktøy for fiskeskippere for et mer effektivt, ressurs- og miljøvennlig fisk
• Bidra til utvikling av mer miljøvennlig kuldemedium i fiskeflåten
• Bidra til å robotisere farlige og tunge arbeidsoperasjoner under drift
• Bidra til utvikling av energivennlig skrogdesign
• Utvikle teknologi og systemer for å ta vare på, og utnytte verdiskapingspotensialet i reståstoff/biråstoff om bord
• Vurdere å utvikle en nasjonal online fiskeridatabase som kan bidra til å styrke beslutningsverktøy og redusere brukskollisjoner
• Vurdere løsninger for merking/ sporing av fangst for den mindre kystflåten
• Utvikle og implementere teknologier som bidrar til at gass tas i bruk som energibærer i fiskeflåten
• Fremme kunnskap om stabilitetsmarginer for den mindre kystflåtenInnenfor pelagisk er prioriteringene slik i 2012:
FHFs prioriteringer innen pelagisk sektor:
• Utvikle teknologi for individbasert sortering og kvalitetshåndtering
• Øke kunnskapen om kvalitetsavvik og kvalitetsstyring
• Bidra til integrasjon og samarbeid mot eksisterende og nye målmarkeder for pelagisk fisk
• Utvikle RFID-teknologi til merking og gjenfangst av makrell
• Kartlegge muligheter for bedre utnyttelse av restråstoff som igjen kan danne grunnlag for økt verdiskaping i sektoren.

Mer konkret vil en se på:
- muligheter for teknologisk separasjon av restråstoffets ulike fraksjoner
- muligheter for å utnytte ulike komponenter til humant konsum
- ulike fraksjoners kjemiske sammensetning

• Utvikle verktøy som kan prognostisere fremtidige prisbaner for ulike produkter innen pelagisk næring


Du kan lese hele hanslingsplanen i linken hos FHF her:

Siste nytt