Gi ditt innspill til Hav21

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Hav21 er et strategiprosjekt for marin sektor for å fremme bærekraftig næringsutvikling og god forvaltning av det marine miljøet. Gruppa skal utarbeide en bred og samlet strategi for marin forskning og utvikling. Strategien skal tegne opp hvordan Norge bør innrette den samlede marine forskningsinnsatsen for å fremme en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av marine biologiske ressurser. Målet er at Norge skal ha en globalt ledende posisjon når det gjelder kunnskap knytta til hav og havforvaltning. De marine næringene er svært viktige for verdiskaping og sysselsetting i Norge. Samtidig er det erkjent at det er et stort potensial for ytterligere vekst, gitt at ressursene forvaltes og brukes på grunnlag av kunnskap og bærekraftige prinsipper.

Hensikten med Hav21 er å utarbeide en samlet FoU-strategi for all marin forskning de kommende årene, til støtte for både forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Strategien vil være et viktig innspill i prosessene for å utarbeide en ny stortingsmelding for marin sektor, og i arbeidet med å utvikle det felleseuropeiske forskningsinitiativet JPI Oceans.

Arbeidet med Hav21 vil også være en anledning til å sette marine spørsmål på dagsorden i den offentlige debatten, til å øke oppmerksomheten om havets betyding for store utfordringer knyttet til blant annet klimautvikling, matproduksjon og helse. Forhåpentligvis vil dette bidra til økt interesse for marin forskning generelt.

Hav21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet.

Målet er å etablere en felles oppfatning blant ulike interessenter av kunnskapsbehovet for marin sektor og hvordan det bør møtes.

Det er Fiskeri- og kystdepartementet som er oppdragsgiver for Hav21 på vegne av Regjeringen og involverte departementer. Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat og ansvarlig for å gjennomføre prosjektet, som starter høsten 2011 og skal være ferdig innen oktober 2012.

– Nå er det åpnet for å gi innspill til Hav21-prosessen, sier Lars Horn, leder av sekretariatet.

Nettsidene www.hav21.no vil være en viktig kanal for å få inn innspill fra alle som ønsker å påvirke de strategiske prioriteringene innenfor marin forskning i årene framover. Alle innspill skal være skriftlige og skal sendes inn til [email protected].


Les mer på www.hav21.no


Siste nytt