Vil forske mer på Russland

Publisert: av Norges Sildesalgslag
Norske forskere skal finne ut mer om utviklingen i vårt største sildemarket og naboland Russland. Forskningsprogrammet Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene er styrket med 105 millioner. Utenriksdepartementet har, gjennom flere bevilgninger, styrket forskningsprogrammet Russland og internasjonale relasjoner i nordområdene (NORRUSS) med 105 mill. kroner for perioden 2012-16.

Norske forskere skal, sammen med russiske og andre internasjonale partnere, finne ut mer om utviklingen i vårt største naboland Russland. I tillegg skal programmet undersøke hvilke interesser andre aktører, særlig nøkkelland i Asia, har i forhold til nordområdene

- Hittil har programmet vært veldig fokusert mot forskning i og om Nordområdene. Det vesentlige nye er at vi nå får midler en bred Russlands-forskning. Vi har nå mulighet til å heve kunnskapsnivået om russiske forhold. Programmet skal stimulere til forskning på hovedstrømmene i russisk samfunnsliv og politikk. Det sier programstyreleder Nils Morten Udgaard i NORRUSS. Han viser til bevilgningen under UD-ordningen «Prosjektsamarbeid med Russland» på 45 mill. kroner. Pengene skal brukes til humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning om Russland og i samarbeid mellom norske og russiske institusjoner.

- Vekten vil ligge på forskning som kan gi økt kunnskap om den politiske, økonomiske og sosiale utviklingen i dagens Russland, og hvordan denne påvirker politikkutforming og beslutningstakere.

Udgaard peker på utviklingen i det økonomiske systemet i Russland, utviklingen av et rettssystem og utviklingen av demokrati og styresett som sentrale forskningstema.

NORRUSS er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram som skal frambringe kunnskap av relevans for norsk utenrikspolitikk og utbyggingen av internasjonale relasjoner i nord, og for norsk-russiske relasjoner innenfor næringsliv, politikk, forvaltning og det sivile samfunn.

Russland er som kjent det største eksportmarkedet for sild i 2011 med 912 millioner kroner i ekportert verdi. Det er en vekst på 6 % fra 2010.


Les mer om denne saken hos Forskningsrådet her:

Siste nytt