Viktig å kjenne regelverket

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Oversikt over egne kvoter og status er fiskers ansvar.  Det er viktig at den enkelte holder seg oppdatert og har oversikt over gjeldene status FØR fisket starter.  Oppfordringen er klar; ta kontakt med Fiskeridirektoratet eller Sildelaget dersom noe er uklart eller usikkert.

Det er fiskers plikt å skaffe seg nødvendig informasjon om sitt kvoteforhold.  Å handle i god tro er dessverre ikke tilfredsstillende, sier sjef for faktura og avregningsavdelingen hos NSS, Greta Langhelle.

Foruten regelen om kvoteutnyttelse for skrog, viser vi i rundskriv 32/2012 også til andre forhold rundt kvoteregelverk som krever ekstra oppmerksomhet. Dette gjelder rettigheter med tilhørende flexkvantum fra tidligere år, kvoter som tildeles i forbindelse med strukturering og  fartøy som benytter slumpfiskordningen.

- Regel om kvoteutnyttelse for skrog er på ingen måte ny.  Regelen er beskrevet i reguleringsforskriftene for de enkelte fiskeslag. 


Å ha klarhet i kvotebilde er viktig.  Resultatet av manglende informasjon eller oversikt kan rett og slett bety økonomisk tap, sier F/A-sjefen.
- Vi kan ikke understreke betydningen av det å kjenne regelverket godt nok.

Det er Fiskeridirektoratet som gjør vedtak i saker knyttet til strukturering, utskifting av fartøy etc.  I vedtaket fra Fiskeridirektoratet står det ikke hva dette i praksis betyr for gjenværende kvote å fiske i det aktuelle kvoteåret. NSS har bedt om at slike opplysninger blir gitt i de vedtak som sendes ut fra direktoratet. Vi mener det vil være en riktigere form for saksbehandling overfor fisker dersom disse opplysningene fremkommer i vedtakene og før fisket starter.   I NSS har vi god oversikt over fangstinformasjon, og bistår gjerne med slike opplysninger, sier hun.

Det er klart at reglene i fiskerilovgivningen kan være krevende å tolke.  Nettopp derfor er det viktig å undersøke dersom noe er uklart. Ta kontakt med Fiskeridirektoratet eller med oss i NSS.  Vi skal bistå så langt det lar seg gjøre med de opplysninger vi har, selv om vi også må ta forbehold om eventuell manglende informasjon hos oss, sier Langhelle.

Å kjenne til hvilke rettigheter og plikter en har som fisker er avgjørende.  Ansvaret ligger hos den enkelte fisker, og vi oppfordrer fiskerne til å gjøre seg godt kjent med regelverket for å unngå unødvendige tap.

 

 

Siste nytt