Ny metode for å estimere buksprenging

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

- Vi ser at ved å implementere en hurtig objektiv målemetode ombord vil fiskere kunne estimere mulig utvikling av buksprengingen av fangsten straks etter ombordtaking, sier Rita N Maråk, fagsjef i FHF, som nå har initiert og finansiert et prosjekt med mål å redusere tap ved buksprenging.

Et av de viktigste kvalitetsproblemene i pelagisk sektor er buksprenging. Denne fisken kan ikke brukes i filetproduksjon, men går gjerne til bearbeidede produkter til en lavere pris . FHF har derfor initiert og finansiert et prosjekt med mål å redusere dette tapet.

SINTEF Fiskeri og havbruk har jobbet med denne problemstillingen under det FHF finansierte prosjektet. De kan nå vise til at både mengde og type åte er viktig for buksprenging i sild.

I dag rapporterer flåten inn mengde åte i fangsten på en subjektiv skala (1-4) ihht. kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer. Men mengde åte alene gir ikke en direkte indikasjon for sannsynligheten for sprenging, da det er fiskens fordøyelsesenzymer som har lekket fra tarmen til buken som forårsaker sprengingen.

"Vi ser at ved å implementere en hurtig objektiv målemetode ombord vil fiskere kunne estimere mulig utvikling av buksprengingen av fangsten straks etter ombordtaking, sier Rita N Maråk, fagsjef i FHF, til egne nettsider."

Den målte verdien vil kunne rapporteres inn som ekstra informasjon ved auksjon av fangsten. Dette vil være meget positivt både for flåteleddet og landsiden.

Metoden er testet ombord på nyfanget sild og makrell med og uten åte, samt ved mottaksanlegg. En enkel brukervennlig måleprotokoll er utarbeidet for å estimere enzymlekkasje i pelagiske fiskearter. Måleutstyret er kommersielt tilgjengelig og krever svært lite opplæring. Metoden er brukervennlig og gir en objektiv vurdering av protein-nedbrytende aktiviteter i fisken. Denne enzymatisk aktiviteten bidrar til bukssprenging. Målingen tar ca 10 sekunder per prøve og data kan registreres automatisk og logges til en PC.

Det er planlagt at flere fartøy skal teste ut utstyret gjennom den kommende makrellsesongen, og samle inn data. På den måten vil en kunne utarbeide en skala for målemetoden som sier noe om potensiell grad av buktæring og faren for buksprenging.

 

Du kan lese sluttrapporten i linken her:

 

 

Kilde: FHF

Siste nytt