Viderefører dispensasjonsordning for føringsfartøy

Publisert: av Ann-Kristin Kristoffersen

Ordningen som omtales som «pool» for føringsfartøy i pelagisk låssettingsfiske evalueres, men videreføres inntil videre med små justeringer.

Ordningen «pool» for føringsfartøy omfatter brønnbåter og fiskefartøy som har fått innvilget dispensasjon fra veieplikt ved opptak fra lås etter § 7 i forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk (landingsforskriften).
Ordningen er under evaluering, og foreløpig videreføres ordningen med noen små justeringer:

  • Alle aktører som inngikk i poolen og som i den forbindelse fikk dispensasjon fra veieplikten, får med dette forlenget dispensasjonen til og med 28. februar 2014 på de vilkår som er nedfelt i det enkelte vedtak.
  • Nytt felles vilkår om eierskap: Dersom det er en tilknytning mellom føringsfartøy og fiskefartøy i form av eierskap, skal dette opplyses om til FMC når skipper på føringsfartøyet ringer inn opplysninger før opptaket.Fiskeridirektoratet presiserer med dette at vi går bort fra kravet om null eierskap, men erstatter dette med en plikt til å opplyse om dette i kontakten med FMC.

Dispensasjonene medfører bare et fritak fra veieplikt ved opptak fra lås. Vi viser til regelsamlingen som ligger på nettsidene til Sildelaget, som gir oversikt over hvilke plikter som utløses ved føringsoperasjoner.

Fiskeridirektoratet har ikke tatt hensyn til de krav som stilles i regelverket fra Sjøfartsdirektoratet til føringsfartøy i denne forlengelsen.

Imidlertid har vi en pågående prosess hvor vi søker å harmonisere ordningen med de krav som stilles fra de ulike etater. Nærmere orienteringer vil komme i andre sammenhenger.

Av prosessøkonomiske grunner fatter ikke Fiskeridirektoratet nye vedtak per den enkelte aktør i denne omgang, men forlenger dispensasjonene gjennom denne kunngjøringen

Siste nytt