Ordning for føringsfartøy i låssettingsfiske videreføres

Publisert: av Roar Bjånesøy

Brønnbåter og føringsfartøy som har dispensasjon fra veieplikt ved opptak av pelagisk fisk fra lås får sine dispensasjoner forlenget til 31 juli 2014. Dette er fartøy som er med i den omtalte pool-ordningen.  

Dette melder Fiskeridirektoratet som har evaluert ordningen.

Evalueringer viser at ordningen møter et behov og er en forutsetning for de minste fartøy for å få delta i låssettingsfiske av sild og makrell. Vi vil derfor i denne omgangen forlenge ordningen ytterligere frem til 31. juli 2014. Imidlertid har vi til hensikt å opprette en registreringsordning i løpet av mai-juni inneværende år, hvor føringsfartøy kan registrere seg innenfor ulike kategorier med tilhørende plikter. Vi ønsker i denne sammenheng et samarbeid med Sildelaget og Sjøfartsdirektoratet. Vi vil ta ny kontakt om dette i løpet av mai, skriver Direktoratet.

Det vises til ordning som omtales som pool for føringsfartøy i pelagisk låssettingsfiske. Ordningen omfatter brønnbåter og fiskefartøy som har fått innvilget dispensasjon fra veieplikt ved opptak fra lås etter § 7 i forskrift 22. januar 2003 nr 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk (landingsforskriften).

Dispensasjonene ble forlenget i et samlet vedtak 30.10.2013 frem til 28. februar 2014. 
Alle aktører som har fått vedtak på dispensasjon fra veieplikten i den omtalte pool-ordningen får med dette forlenget dispensasjon til og med 31. juli 2014, eller inntil de er registert i en slik ordning som er beskrevet overfor. Vilkårene fremgår av det enkelte vedtak, slik det opprinnelig lød, med unntak av vilkåret om eierskap som vi gikk bort fra ved forrige forlengelse.


Dispensasjonene medfører kun et fritak fra veieplikt ved opptak fra lås. Vi viser til regelsamlingen som ligger på nettsidene til Sildelaget. Denne gir oversikt over hvilke plikter som utløses ved føringsoperasjoner.Fiskeridirektoratet har ikke tatt hensyn til de krav som stilles i regelverket fra Sjøfartsdirektoratet til føringsfartøy i denne forlengelsen. Imidlertid har vi en pågående prosess hvor vi søker å harmonisere ordningen med de krav som stilles fra de ulike etater. Nærmere orienteringer vil komme i andre sammenhenger.

Siste nytt