ICES råd til ny forvaltningsplan for makrell i Nordøst-Atlanteren

Publisert: av Roar Bjånesøy

ICES har revidert forvaltningsplanen for makrell i Nordøst-Atlanteren. Revisjonen er gjort etter at Norge, EU og Færøyene bad om en evaluering av den flerårige forvaltningsplanen.

Dette skriver Havforskningen:I sitt svar tilrår ICES at fiskedødligheten som gir maksimal vedvarende fangst blir redusert fra 0.25 til 0.22. Det vil si et lavere uttak fra bestanden.


Rådet fra ICES er som følger: 

ICES råd til ny forvaltningsplan for makrell i Nordøst-Atlanteren

"Norge, EU og Færøyene kom med en forespørsel til ICES i 2014 for en evaluering av den flerårlige forvaltningsplanen for makrell i Nordøst-Atlanteren. Denne forespørselen bestod av fem ulike punkter og ble behandlet av WKMACLTMP (ICES WorKshop on NEA MACkerel Long Term Management Plan) som møttes to ganger i juni og november 2014 og i tillegg ved korrespondanse. Nå er forespørselen fra disse kyststatene ferdigbehandlet og en oppsummering av ICES sine råd er gitt nedenfor:


1) De reviderte referansepunkter for Nordøst-Atlantisk makrell er følgende: Blim (den laveste gytebestand som antas å gi rimelig god rekruttering) bør forbli uforandret på 1.84 millioner tonn, Fmsy (fiskedødelighet som fører til maksimal vedvarende fangst) bør bli revidert til 0.22, Bpa (føre-var grense for gytebestanden) revidert til 3.0 millioner tonn, Flim (fiskedødelighet som i det lange løp gir en gytebestand på Blim) til 0.36 og Fpa (føre-var grense for fiskedødelighet) til 0.25.


2, 3) Den foreslåtte forvaltningsplanen blir betraktet som føre-var dersom Ftarget (fiskedødelighet som det styres mot) er lik eller mindre enn 0.22 hvor det antas en Btrigger (gytebestandsstørrelse som fører til spesifikke forvaltningstiltak) på 2.2 millioner tonn. Dette vil også sikre et høyt langtidsutbytte. Andre opsjoner med høyere fiskedødeligheter i kombinasjon med høyere Btrigger betraktes å være føre-var og vil maksimere korttidsutbytte, men vil øke variasjonene i TAC (total fangstkvote) mellom år og resultere i en mindre bestand på lang sikt.


4) Inkludering av en 10% mellomårlig kvotefleksibilitet for makrell vil kun få ubetydelig effekt i forhold til føre-var betraktningene.


5) Implementering av en 20% grense for variasjon i TAC (total fangstkvote) er føre-var, men effekten er sterkt redusert dersom en 10% avviksgrense på ønsket fiskedødelighet blir anvendt samtidig.


Den Nordøst-Atlantiske makrellbestanden er for tiden karakterisert ved lav vekt ved alder, sen modning og tidlig gyting sammenlignet med det historiske gjennomsnittet. Følgende råd er dermed basert på nylig dokumentert bestandsdynamikk. Fordi langtidsdynamikken for makrellbestanden ikke er klar, gir ICES råd om at forvaltningsstrategien som blir valgt bør evalueres på nytt om ca. 4 år, og revideres om nødvendig."

Siste nytt