ICES ute med tobisråd for 2015

Publisert: av Roar Bjånesøy

ICES har publisert tobisråd for de ulike områdene i Nordsjøen. I det aktuelle området for norske fiskere er rådet satt til 370 000 tonn. Havforskninga anbefaler oppstart den 15 april på 100 000 tonn for norske fartøy.

I Område 1 ( Dogger Bank) der norske fartøy ikke kan fikse grunnet manglende avtale med EU, har ICES satt et råd på 133 000 tonn tobis.

I de andre områdene er det satt råd på 29 000 i område 2, 5 000 tonn i område 4 og kun 219 tonn i Område 6 Kattegat. 

For de nordlige områdene 7 og 5 er rådene satt til 0.

Se ICES rådene her: 


Tobis 2015

Dette er hva Havforskningen skrev om tobisen tidlig i februar:


I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen av tobis tilrår Havforskningsinstituttet en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 100 000 tonn i 2015, der underområdene 3a, 3b, og 2b åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 15. april-23. juni. Mengden voksen fisk i områdene 1, 4 og 5 er liten, men skrapetoktundersøkelser gjennomført i desember 2014 indikerer en god rekruttering av 2014-årklassen i område 1, men fortsatt svak rekruttering i område 4.Ettersom høye skrapetoktestimater av 0-åringer ikke nødvendigvis resulterer i store mengder 1-åringer, anbefaler Havforskningsinstituttet at område 1 holdes stengt inntil vi har kartlagt området i april-mai. Det har tidligere vært vanskelig å få tilstrekkelig antall biologiske prøver fra område 4, og som i 2014 anbefaler instituttet at område 4 åpnes opp for et begrenset forsøksfiske. Havforskningsinstituttet foreslår at adgangen begrenses ved at inntil fem fartøyer får tilgang til å ta hele eller deler av fartøykvoten i område 4a. Instituttet ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a for å få biologiske prøver fra området. Grunnet svak rekruttering av 2010-2012 årsklassene var gytebestanden i 2014 meget lav. En sterk rekruttering av 2013-årsklassen medførte et kraftig løft i den totale tobisbestanden i område 2 og 3 i 2014. Rekrutteringen varierer svært mye mellom områder, og det var lite fisk av 2013-årsklassen i områdene 1, 4 og 5. Danmarks Tekniske Universitet, Institutt for Akvatiske Ressurser (DTU Aqua) gjennomførte et utvidet skrapetokt i november-desember 2014 i norsk sone, og for første gang har Havforskningsinstituttet rekrutteringsindekser tilgjengelig før det akustiske toktet gjennomføres i april-mai. Selv om man skal være forsiktig med å konkludere noe om kvalitet på skrapetoktet, og det ikke eksisterer noen tidsserie, tyder fangstratene på at mengden 0-åringer var høy i område 1, 2 og 3.Fangstratene i område 4 var lave. Havforskningsinstituttet er positive til utvidelsen av skrapetoktet i norsk sektor, men understreker at det er for tidlig å si noe om hvor godt toktet klarer å forutsi mengde og geografisk fordeling av de 1-åringene som er tilgjengelig i fiskeriet i 2015. Resultatene fra Havforskningsinstituttet sitt akustiske tokt vil bli brukt til å evaluere kvaliteten på skrapetoktet, og et oppdatert råd på tobis vil foreligge 15. mai 2015 (rett etter toktet).

 

 

 

 

Siste nytt