Sildetoktet begynner

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nybo, Ligrunn og Inger Hildur ligger nå og finstiller utstyret for de drar ut på sildetoktet. I perioden 2-17 februar skal de tre fartøyene dekke områder fra Møre i sør til Troms i nord, med muligheter for utvidelse sørover og nordøstover dersom andre båter ser mer sild.  

Fiskerne mener det er mye mer norsk vårgytende sild (NVG-sild) enn forskernes beregninger og kvoteråd tilsier. Etter ønske fra fiskerinæringen og med økonomisk støtte fra Norges Sildelag gjenopptar Havforskningsinstituttet nå gytetoktet på NVG-sild, skriver toktkoordinator og havforsker Aril Slotte på Havforskningen.


Ifølge bestandsvurderinger gjennomført av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) gjennom arbeidsgruppen WGWIDE (Working Group on Widely Distributed Stocks), har gytebestanden av NVG-sild gått ned siden 2009 og er i 2015 beregnet til å være 3,5 millioner tonn. Siden denne bestanden har en høstingsregel med et føre-var-nivå på 5 millioner tonn gytefisk, har nedgangen i bestanden resultert i en sterk reduksjon i kvotene. 

Uenighet omstørrelsen på bestanden 

Havforskningsinstituttet utfordres nå sterkt av fiskerne som opplever at der er mye mer NVG-sild enn forskernes beregninger og kvoteråd tilsier. Dette baseres blant annet på at det observeres store mengder sild i forbindelse med fiskeriet om høsten, vinteren og under innvandringer til gytefeltene langs norskekysten. Havforskningsinstituttet har, sammen med samarbeidspartnere i mange europeiske land, en betydelig forskningsinnsats på NVG-sild. I år styrkes denne innsatsen ytterligere, noe som er naturlig i en situasjon der gytebestanden er under føre-var-nivået.

 

Gytetoktet gjenopptas

Den internasjonale bestandsvurderingen og rådgivningen på norsk vårgytende sild har i senere år i hovedsak basert seg på beregninger av årsklassestyrker målt på det internasjonale økosystemtoktet i mai i tillegg til fangstdata. Det vil være svært fordelaktig med flere slike fiskeriuavhengige indekser på årsklassestyrke i bestandsvurderingen.

Gytetoktet på NVG-sild ble gjennomført i mange år som en sentral del av overvåkningen på bestanden, men det ble avsluttet i 2008 på grunn av omprioriteringer på Havforskningsinstituttet. Etter sterke ønsker både fra næringens side, og fra forskere på denne bestanden, skal dette toktet nå gjenopptas i 2015. 

Ekstraordinær innsats og samarbeid 

Næringen har presset på for at toktet skal gjennomføres med en stor innsats for å sikre en fullgod dekning i tid og rom basert på fiskernes observasjon og usikkerheter omkring sildas vandringsruter til gytefeltene. Dette har resultert i at Norges Sildesalgslag har valgt å bidra økonomisk til storsatsningen. De dekker ca. 50 % av alle ugiftene under forutsetning av at toktet også blir prioritert i kommende år. 

 
En annen forutsetning er at toktet gjennomføres som et nært samarbeid mellom fiskere og forskere, der en referansegruppe med medlemmer fra næringen (Fiskebåt, Pelagisk Forening og Norges Fiskarlag) sammen med forskerne står for planlegging og gjennomføring, og der det benyttes kommersielle fiskefartøy til bestandsestimeringen.

 
 
Fiskerne selv bidrar med informasjon om sildeobservasjoner både i forkant av og under selve toktet som benyttes i planlegging av toktets dekning. Så i tillegg til at dette toktet nå igjen kan tas inn i den årlige bestandsvurderingen, er det følgelig også et forsøk på å bringe fiskere og forskere i dialog og nærmere hverandre i forståelsen av bestandsovervåkning og rådgivning.Les mer på HI Her: 

  


Siste nytt