Vanntrekk på pelagiske fangster

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nøyaktig kvantum ført på landingsseddel eller sluttseddel skal være totalt kvantum avlest på vekten, vektavlesning, fratrukket vanntrekk på 2%, unntaket er på fangster av tobis.

Forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff


LOV-2008-06-06-37-§36
, LOV-2008-06-06-37-§39, LOV-2008-06-06-37-§42Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 15. april 2004 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36, § 39 og § 42.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 jan 2013 nr. 36, 29 aug 2014 nr. 1124.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder ved landing av pelagisk fanget råstoff, med unntak av tobis, fra norske fartøy og omfatter enhver som mottar eller kjøper slikt råstoff.

Denne forskrift gjelder også alle tilfeller der pelagisk fanget råstoff, med unntak av tobis, landes fra utenlandsk fartøy, herunder landing av slikt råstoff som behandles i samsvar med regler om tollager eller transitt gjennom Norge.

0 Endret ved forskrift 29 aug 2014 nr. 1124.


§ 2.
Vanntrekk og beregning av nøyaktig kvantum

Nøyaktig kvantum ført på landingsseddel eller sluttseddel skal være totalt kvantum avlest på vekten, vektavlesning, fratrukket vanntrekk på 2%.

Siste nytt