5000 fiskerikontroller i 2014

Publisert: av Roar Bjånesøy

Direktoratet gjennomførte over 5000 fiskerikontroller i 2014 og med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres

Dette skriver Fiskeridirektoratet:

- Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fiskerikriminalitet og manglende etterlevelse av regelverket utfordrer kontinuerlig grunnlaget for den norske fiskerinæringen.

Del av samlet strategi
Forsettlige og uaktsomme handlinger som gir urettmessig økonomisk gevinst på bekostning av fellesskapet må møtes med riktig strategi, reaksjoner og sanksjoner. Fiskeridirektoratet har i 2014 derfor gjennomført mer enn 5000 kontroller. 


Kontrollene av fiskerinæringens aktivitet er en del av den samlede strategien til Fiskeridirektoratet om å øke etterlevelsen av regelverket og gi like konkurransevilkår i næringen.

Positive tilbakemeldinger fra næringen
- Sammenlignet med 2013 er det en vesentlig økning i antall kontroller og det skyldes i hovedsak en økt innsats i forbindelse med kystfisket etter torsk i de tre nordligste fylkene. I dette fisket var våre inspektører tilstede på kaien når ti prosent av det totale kvantumet i dette fisket ble landet, sier Holmefjord.

Tilbakemeldingene fra næringen har etter denne innsatsen vært positiv. Opplevelsen av ulovligheter i næringen har vært mindre.

- Vi er likevel ikke i mål. Vi arbeider derfor videre i 2015 på grunnlag av den nasjonale strategiske risikovurderingen for å nå målet om like konkurransevilkår og økt etterlevelse i næringen. Kontrollpunkter langs hele verdikjeden vil være sentrale elementer her og første skritt i den retning vil være at landingsforskriften innføres slik den er vedtatt, forteller Holmefjord.

Siste nytt