Færre fiskere og færre fartøyer men fortsatt produktivitetsøkning

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ved utgangen av 2014 var det registrert 11 308 fiskere og 5952 fiskefartøy i Norge. Både antall fiskere registrert i fiskermanntallet og antall fiskefartøy registrert i merkeregisteret er redusert med 3 prosent i løpet av 2014.

Dette skriver Fiskeridirektoratet:

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 9559 i 2013 til 9378 fiskere i 2014 (-2 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 2052 i 2013 til 1930 fiskere i 2014 (-6 prosent).

Det var registrert 258 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2014. Dette utgjør en andel på 2,8 prosent. I 1990 utgjorde andelen kvinner 2,7 prosent av alle som var registrert med fiske som hovedyrke.

Antall fiskefartøy er redusert fra 6126 i 2013 til 5952 i 2014. Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter fortsetter å øke, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene er redusert.

Fortsatt produktivitetsøkning

Siden 1990 har vi sett at fangst per fisker har økt kraftig, og 2014 er et år som bekrefter denne utviklingen. I 1990 fisket en norsk fisker i gjennomsnitt 58 tonn, mens han/hun i 2013 fisket 180 tonn (altså tre ganger så mye).

Fiskere og fangst 2014


Fangsttallene for 2014 vil bli presentert neste uke, men om vi legger til grunn samlet fangst til og med november, ser vi at fangst per fisker i 2014 lå på 197 tonn, (se figuren under). Dels skyldes denne økningen økt fangst i 2014 og dels skyldes den en reduksjon i antall fiskere. Den langsiktige trenden blir imidlertid bekreftet i 2014 - produktiviteten til norske fiskere og norske fiskefartøy øker slik at fangst per fisker øker selv om antall fiskere reduseres. 

Tabeller

I tabellene under finner du utviklingen i antall fiskere totalt og fordelt på hovedyrke og biyrke i perioden 1990-2014 landet sett under ett, fordelt på fylker og aldersgrupper. Tabellene viser også utviklingen i antall fiskefartøy fra 2002 til 2014 fordelt på fylker og størrelsesgrupper.


Fortløpende tilgjengelig

Fiskeridirektoratet vil publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger».

Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2014 vil bli offentliggjort 15.januar 2015.

Se for øvrig Fiskeridirektoratets statistikkbank for flere detaljer

Siste nytt