Fokus på havområdene

Publisert: av Roar Bjånesøy

De ti siste årene har Norge etablert forvaltningsplaner for alle sine havområder: Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak. Et nytt nettsted samler all kunnskap om disse.

Det nye nettstedet Havforum.no samler all informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene.

Norge er en havnasjon med mål om bærekraftig bruk av marine ressurser og økosystemer. De ti siste årene har Norge etablert forvaltningsplaner for alle sine havområder: Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.

Målet med planene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Havforvaltningsplanene viser at Norge tar et helhetlig forvaltningsansvar for sine store havområder. 

Forumet for norske havområder ble formelt etablert i februar 2014. Frem til da hadde man hatt en rådgivende gruppe for hvert enkelt forvaltningsplanområde. Tre forum ble nå til ett.  

I Faglig forum deltar:

Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. I sekretariatet sitter Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt.

Det er Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder som gir Faglig forum sitt mandat. Styringsgruppen ledes av Klima- og miljødepartementet og består ellers av Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Det nye nettstedet finner du her: Siste nytt