Nordsjøsild til matjesproduksjon

Publisert: av Roar Bjånesøy

I Rundskriv 16/15 legger Norges Sildesalgslag ut informasjon om fremvisningsauksjonen og andre ting vedrørende årets fiske etter nordsjøsild til matjesproduksjon. 

1.  Fremvisningsauksjon i Egersund.

 

Kjøp skal skje ved at det enten 1) blir lagt inn bud på lagets ordinære auksjonssystem eller at 2) kjøper ringer inn bud til Salgskontoret i Bergen.  Prøver settes opp på bordet i inspeksjonshallen ved Egersund Isfabrikk / Egersund Sildoljefabrikk .  Prøvene må være på minimum 30 kg pr kast/tank.  Fangster fra forskjellige kast må ikke blandes i en og samme tank, men holdes adskilt i ulike tanker.

 

Prøvene kan enten tas ved vakuumpumpe om bord eller med prøvehåv godt nede i tankene.  Dersom vakuumpumpe benyttes bør det pumpes noen pumpeslag før prøven tas for å få bort sild som ligger i, eller i nærheten av, inntaksrøret (brønn). En forutsetning for at dette systemet skal fungere, er at prøvene er representative for fangstens sammensetning og kvalitet. 

 

Prøvene blir tatt vare på til fangsten er losset, slik at en har sammenligningsgrunnlag dersom det skulle oppstå disputt.  Vedlagt følger et standardskjema som skal fylles ut og legges i de kassene som settes opp for inspeksjon.  Skjema fås for øvrig ved henvendelse i inspeksjonshallen.  Vi gjør også oppmerksom på at det i de kassene som settes opp for inspeksjon skal legges frem utskrifter av fartøyets veieprøver som er grunnlaget for fartøyets innmelding til laget for den angjeldende fangsten.  I tillegg skal det fremlegges logg over fangstens temperatur fra fisken tas om bord til den forlater fartøyet.    

 

På veieprøvene gjør vi oppmerksom på at det også skal spesifiseres andel av sild mellom 100 gram - 125 gram og andel mindre enn 100 gram.  

 

Auksjonen vil bli holdt mellom kl 05.00 og 06.00 på morgenen, slik at prøver, for å nå denne auksjonen, må være oppsatt før kl 05.00. Videre vil det bli avholdt auksjon mellom kl 21.00 og 22.00, prøver for denne auksjonen må være oppsatt før kl 21.00.  Auksjoner kan bli gjennomført utenom nevnte tidspunkter ved behov og kjøper vil bli varslet om dette.

Fartøyer som ønsker å forsøke matjesomsetning via Egersund, melder inn fangsten på vanlig måte og sier fra at de seiler til Egersund for oppsetting av prøver.  Fangsten vil da først bli tatt ut på auksjon når prøven er kommet på plass og kjøper har fått anledning til å inspisere den. Laget vil presisere at fartøy ikke kan gå direkte til en enkelt kjøper, la denne inspisere silden med tanke på matjes for så å legge inn bud på lagets auksjon.

 

På fremvisningsauksjonen i Egersund vil det være mulig å kjøpe sild for lossing i Danmark eller

andre steder (andre steder gjelder andre kjøpere utenom Pelagia Egersund, Sirfish og Global Egersund), forutsatt at fartøyet før auksjonen har sagt seg villig til et slikt arrangement. Dersom lossing av sild fremvist i Egersund skjer i Danmark eller andre steder, skal fartøyet ha NOK 1,00 pr kg i fraktgodtgjørelse. Kjøper bærer ansvar for eventuell kvalitetsforringelse under transport fra Egersund til Danmark eller andre steder.

 

OBS! Auksjonsresultatene vil bli forelagt på egen tavle i auksjonshallen i tillegg til at de vil foreligge på ordinært vis via sildelagets nettside.

 

Det er viktig at fartøyer som setter opp prøver til fremvisningsauksjonen i Egersund ikke opptar unødig kaiplass utenfor auksjonshallen.  Dette for å gi plass til andre/nye fartøyer for oppsetting av prøver.

 

 

2.  Fremvisningsauksjonen i Danmark (i Skagen).

 

Ved fremvisningsauksjonen i Danmark gjelder det en minstepris på DKK 3,30 pr kg (inkludert handicap).

 

I utgangspunktet vil salg av sild til matjes i 2015 skje over auksjonen i Skagen.  Skagen Fiskeauksjon A/S har meldt at de vil starte mottak av sild til matjesproduksjon etter pinse nærmere bestemt tirsdag 26.05.

 

Nedenfor følger retningslinjene for fremstilling av sild for salg til matjesanvendelse i Danmark.  Fremstilling til salg på auksjonen kan skje på tre forskjellige måter:

 

A.  I kar

 

B.  I containere

 

Da alle containerne forutsettes ulikt fylt, skal:

 

- alle containere veies enkeltvis hos statsautorisert veier og måler

- nettovekten av hver container beregnes, da det innregnes det vanlige  

  fradrag for vann på 2 %

 

C.  Etter prøve - basert på samme retningslinjer som nevnt for auksjonen i Egersund

 

- Hver tank/kast utbys for seg.

- Det settes opp prøver fra hver tank/kast, minimum 4 kasser fra hver.

- Rekkefølgen i prøvene skal tilsvare den rekkefølge tankene/kastene losses i.

- En tank/kast klassifiseres i henhold til de oppsatte prøver.

Størrelsesangivelsen er endelig.

Fartøyets telleprøver, samt om lossing skjer med pumpe eller med håv skal opplyses.

 

For øvrig gjelder følgende:

 

 1. Lossing blir avtalt etter auksjonen.
 2. Veiing hos statsautorisert veier og måler, hvor det beregnes

fradrag for vann - 2 %.

 1. Prøvene forblir i auksjonshallen til lossingen er avsluttet og tjener som referanse mht. kvalitet.
 2. Selv om et parti er større enn oppgitt, er siste kjøper ikke forpliktet til å ta imot mer enn sitt siste bud, men har rett til å ta imot hele restmengden, som ellers vil bli budt ut for salg snarest mulig.
  Kjøper har ikke rett til erstatning selv om et parti er mindre enn oppgitt.
 3. Auksjonstidspunktene blir som følger:

 

FOM Mandag -TOM Lørdag    kl 0500 og kl 1200  

Ut over nevnte auksjonstider kan det ved behov bli satt opp tilleggsauksjoner.

-------------------------------------

Som i 2014 vil kjøper når han byr på fangster også i 2015 være forpliktet til å ta imot det kvantumet det enkelte fartøy byr ut for salg til matjesanvendelse og betale auksjonspris for angjeldende kvantum.  Se også under avsnittet om Minstepriser for supplerende informasjon i denne sammenheng.

 

 

Sild til matjes - Kvalitetskriterier. 

 

Nedenfor er inntatt fem kriterier som kan bidra til å gi fisker og kjøper en omforent forståelse av hva som kan defineres som matjessild:

 

 1. Størrelse.  I tillegg til at en oppgir vanlig sortimentsstørrelse oppgis også gjennomsnittlig

antall stk. pr. kg.  Hvert kast må holdes adskilt.

 1. Åte.  Det skal være rødåte både i magesekk og i tarm.  Av farge skal rødåten være noe

mørkere enn ketchup.

 1. Ferskhet.  I matjessesongen er silda av en slik kvalitet (fett/åte mv) at tiden fra fangst til

levering spiller en stor rolle.

 1. Fasong.  Silden skal være sid i buken og bred over ryggen.
 2. Fett-innhold.  Mellom 16 % og 17%.  En må kunne dra skinnet lett av (en skjærer opp skinnet i hode/nakke og drar skinnet bakover mot sporen).  Etter at skinnet er dratt av skal det vises sølv/fett over hele filéten.

For øvrig informasjon vedrørende sild til konsum vises det til forannevnte rundskriv nr 15/15.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes

 

Roald Oen

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Sjømat Norge, Norges Fiskarlag,

Fiskebåt, Pelagisk Forening,

Fiskeridirektoratet, Nærings- og Fiskeridepartementet

Siste nytt