Utlysning av nytildeling av deltakeradganger

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet lyser her ut 10 adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven § 21, jf forskrift av 9. mai 2015 om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016.

Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket. Søknaden kan gjelde et adgangsbegrenset fiskeri etter eget ønske.

Nytt av året er at det vil tildeles en fast hjemmelslengde på 11 meter for alle deltakeradgangene som nytildeles for 2016. Videre er det fastsatt en skjæringsdato: Dersom søker ikke eier fartøy på søknadstidspunktet må dette være anskaffet innen 1.1.2016.

Vilkår for tildeling

I henhold til forskriftens § 3 må søker oppfylle følgende vilkår:

a) Søker må være født i 1985 eller senere.
b) Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
c) Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2013, 2014 eller 2015. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 200 000 kroner. For 2015 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav g.
d) Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2016.
e) Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.
f) Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
g) Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Finnmark innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.

Rangeringskriterier

Hvis antall kvalifiserte søkere jf § 3 overstiger antall deltakeradganger som kan tildeles, skal søkerne etter forskriftens § 4 rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

a) Fagbrev i fiske og fangst, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
b) Annen fullført relevant utdannelse, herunder fagbrev i akvakultur, matrosfaget eller motormann eller skipsfører, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato
c) Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal prioriteres
d) Andre fagbrev eller fullført utdannelse, der vedkommende ikke fyller vilkårene i nr. 1 eller nr. 2
e) Deltakelse i ungdomsfiskeordningen

Hvis det er behov for ytterligere rangering skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen der søkere fra underrepresenterte områder prioriteres.

Obligatorisk søknadsskjema og søknadsfrist
Søknadsfrist for ordningen er satt til fredag 31. juli 2015

Aktuelle søkere skal benytte obligatorisk søknadsskjema som gjelder spesielt for nytildeling av deltakeradgang for 2016. Det må her redegjøres for de ovennevnte vilkårene og de vilkårene/opplysningene som kreves dokumentert i henhold til søknadsskjemaet. Hvor kravene til dokumentasjon mangler vil ikke opplysningene bli tatt med i vurderingen.

Vedtak om tildeling
Fiskeridirektoratet region Finnmark vil foreta saksbehandlingen og tildeling av deltakeradgang. De som tildeles deltakeradgang kan påregne å delta i fiske f.o.m. 1. januar 2016. Hvis mottaker av deltakeradgang ikke eier fartøyet på søknadstidspunktet, må det være anskaffet innen 1. januar 2016. Avslag på tildeling vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Fiskeridirektoratet sentralt som er klageorgan.

Deltakeradgangens innhold (forskriftens § 5)

Deltakeradganger som tildeles gir ikke rett til fiske ut over det som følger av forskrifter gitt i medhold av deltakerloven § 21 og annet relevant regelverk.Deltakeradganger som tildeles skal ikke senere kunne tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet.Deltakeradgangenes hjemmelslengde for kvotetildeling fastsettes til 11 meter.

Spørsmål kan rettes til Fiskeridirektoratet region Finnmark på telefon 03495.

Søknaden sendes til:
Fiskeridirektoratet region Finnmark,
Postmottak: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.

Kvinner oppfordres til å søke.

Siste nytt