Næringen etterspør også mer formell kompetanse

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømatnæringen har tradisjonelt vært en næring hvor erfaring og realkompetanse har vært viktig for å få jobb. Fortsatt i dag er det mange aktører i næringen som i hovedsak rekrutterer på bakgrunn av erfaring, men i følge en undersøkelse gjort av SINTEF så holder dette nå på å snu

Dette skriver Sett Sjøbein som har fått Sintef til å utarbeide en rapport der de har kartlagt behovet for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen og marin næring mot 2020.

Sjømatnæringen har tradisjonelt vært en næring hvor erfaring og realkompetanse har vært viktig for å få jobb. Fortsatt i dag er det mange aktører i næringen som i hovedsak rekrutterer på bakgrunn av erfaring, men i følge en undersøkelse gjort av SINTEF så holder dette nå på å snu. Frem mot 2020 antar de spurte bedriftene at de i større grad vil etterspørre formell kompetanse.


Både fagbrev og høyere utdanning blir viktigere, dette vil igjen føre til et økt behov for å styrke utdanningene på alle nivå innenfor marine og maritime fag. SINTEF fiskeri og havbruk, har på oppdrag fra Sett Sjøbein, foretatt en kartlegging av behovet for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen/marin næring frem mot 2020. 


Hvem jobber i dagens sjømatnæring? 


Dagens sjømatnæring sysselsetter om lag 47400 årsverk (2012). 9650 av dem tilhører fangst, 4520 er tilhørende akvakultur og tilnærmet 6533 årsverk i fiskeindustrien. Resten av næringen jobber i leverandørindustri, eksport/ handelsledd. Biomarin industri kommer i tillegg til dette.


Må man ha vokst opp i fjæra?- Erfaring og hjemsted er fortsatt viktig


Tradisjonelt har sjømatnæringen vært preget av at realkompetanse og praktisk erfaring var det viktigste for å bli ansatt. Denne kartleggingen viser at erfaring fortsatt er viktig, men bransjen selv ønsker å sette kompetanse høyere på agendaen.

Når bedriftene rekrutterer arbeidskraft, sier 73 % av de spurte at det er nærmiljø/region som er viktigste geografiske rekrutteringsarena, med unntak av fiskeindustri som også rekrutterer internasjonalt

Av de spurte fra Fiskeflåten, så svarer 76 % at sertifikatpliktig utdanning er viktig, 64% mener også at fagbrev er viktig ved nyansettelser.  Havbruk skiller seg positivt ut, hvor 96 % av de spurte mener at fagbrev er viktig når de ansetter. Fiskeindustrien mener fortsatt at praktisk erfaring er det viktigste og bare 47% mener at fagbrev er viktig ved ansettelse.


Forventet utvikling for Sjømatnæringen frem mot 2020


Hvilken kompetanse er det næringen selv gir utrykk for at de trenger?

Fiskeflåten har behov for maskinister, sertifiserte utdanninger som Nautikk og Skipsteknisk drift fra fagskoler etterspørres.

Havbruk: Fagbrev står allerede sterkt og med en forventet økning i antall ansatte grunnet nye konsensjoner gitt i 2014, vil fagbrev fortsatt være viktig. Høyere akvakulturfaglig utdanning, fagområder som fiskeri- /oppdrettsbiologi, fiskehelsebiolog og tekniske utdannelser, marin konstruksjoner eller maskin er også etterspurt.

Fiskeindustri forventer en utvikling med automatisering av drift innen villfiskforedling, og etterspør fagbrevkompetanse innen automasjon og prosess-styring. Produksjonskompetanse og kvalitetsstyring. Høyere generell utdanning samt høyere fiskeri-/ akvakulturfaglig utdanning etterspørres også.

Leverandør industri etterspør i følge forskerne Ingeniører og sivilingeniører i kombinasjon med fagbrev innen prosessteknologi  og automasjon.

Biomarin industri trenger prosesskompetanse, markedskompetanse og applikasjonsutvikling.

 

Her kan du lese hele rapporten fra Sintef:

Sintefrapport: Kartlegging av kompetanse og arbeidskraft behov i sjømatnæringa i dag og frem mot 2020Siste nytt