Viktig ny kunnskap om overpumping

Publisert: av Roar Bjånesøy

Slipping av fangst som metode for «fangstregulering» i fisket med not har i flere år vært et hett tema. Problematikken har vært knyttet til ulik slippepraksis og overlevelsesevnen til fisk som slippes.

Dette skriver Fiskeridirektoratet som nå kommer med rapporter etter prosjektet «Utvikling av standard slippemetode for makrell og sild i fiske med not»

Det er flere årsaker til slipping av makrell. En av disse er avvik mellom fangstkvantum og behov eller lastekapasitet. Eventuelt restkvantum etter at fangstfartøyet har tatt om bord sin fangst er blitt tilbudt andre fartøy på feltet gjennom såkalt overpumping.

Det er mange faktorer som eventuelt kan påvirke kvaliteten på makrell som overpumpes.

Enkelterfaringer fra både fisker- og kjøpersiden knyttet til overpumpet makrell og påfølgende prisdiskusjon har bidratt til et negativt rykte, uten at dette at det er opparbeidet et systematisk materiale som dokumenterer at det er overpumpingsprosessen i seg selv som er årsaken og om det finnes noen sammenfallende faktorer for dårlige erfaringer.

Dermed har det å ta imot makrell på feltet gjennom overpumping fått et «risikostempel» som i verste fall kan medføre at makrell dumpes.

Mye av «risikostempelet» kan muligens tilskrives tidligere tiders oppfatninger. Fokus på kvalitet er økt hos mannskap og flåtens utvikling - for eksempel økt tank- og kjølekapasitet, samt mer effektive mottak - har bidratt til å redusere behovet for overpumping.

På samme måten har forvaltningens innføring av kvotefleksibilitet ved kvoteavslutning gitt en mye større romslighet for medbragt kvantum for levering på siste turen, noe som igjen reduserer behov for eventuell over pumping.

Næringen og forvaltningen har i fellesskap etablert et godt fundament for å bruke forskningen gjennom prosjekt «Utvikling av standard slippemetode for makrell og sild i fiske med not». Resultat fra dette prosjektet vil forhåpentligvis gi viktig kunnskap som ytterligere vil bidra til å redusere behovet for overpumping.

Resultat
Forsøkene er utført i makrellsesongen i perioden 2012 - 2014, hvorav to forsøk med kystnotfartøy og ett forsøk med ringnotfartøy. Forsøkene er utført med ulike fangstmengder og ulike betingelser for pumpearrangement, pumpetid, pumpehastighet, åte, nedkjølingstid, værforhold, seilingstid m.m.

Det vil allikevel ikke være mulig å fange opp alle variabler som kan oppstå i en overpumpingssituasjon. Målingene som ligger til grunn er tatt ved om bord pumping til fangstfartøy, overpumpingsfartøy og ved lossing.

Resultatene viser at andel skader er høyere for fisk fangstet med ringnot sammenlignet med fisk fra kystnot.

Av totalt 6 fangster som er levert gjennom forsøkene var det bare overpumpingsfartøyet i forsøket med ringnot hvor prisen ble redusert grunnet kvalitet på råstoff. Av vesentlige avvik på fangst fra dette fartøyet i relasjon til andre leveranser var det i første rekke skader på skinn og finner samt blod på skinn, øynene og gjellelokk som skiller seg ut.

Fangsten i forsøket med ringnotfartøy var størst men samtidig var det dette forsøket som hadde den korteste pumpetiden og lavest dødelighet.

Forsøkene med ringnotfartøyene ble utført av moderne fartøy og høyt kvalifisert mannskap. I oppsummeringen av forsøkene er det derfor rettet fokus på tekniske elementer som skiller seg fra forsøkene med kystnot og her trekkes frem pumpehastighet og høyere G-krefter ved overpumping, herunder løftehøyde.

Følgende bør også nevnes i relasjon til resultatet

  • Signifikant høyere overlevelsesrate ved egen pumping enn ved overpumping, med en gjennomsnittlig overlevelsesrate på h.h.v. 53,4 % mot 23,9 %.
  • Måling av G-krefter viser at «lossekreftene» kun utgjorde 48% av pumpingen til fangstfartøy, mens «overpumpingskreftene» viser 129% mot pumping til fangstfartøy.
  • Gjennomgående god kvalitet på filet fra alle fartøy, men fartøy med høyest lagringstemp hadde mest spalting.
  • Teksturmålinger (hardhet) viser ingen forskjell mellom fangstfartøy og overpumpingsfartøy. Det er heller ikke funnet noen forskjell av betydning fra fangst tidlig og sent i sesongen.
  • Det ble observert åte i ca. halvparten av prøvetatte individ. Målinger av enzymaktiviteten viste en signifikant høyere aktivitet i buken hos fisken fra fangstfartøyene enn hos overpumpingsfartøyene. De gjennomsnittlige verdiene for enzymaktivitet antyder at fangsten var av god kvalitet, men at fisken hos fangstfartøyene hadde en noe større sannsynlighet for buksprenging ved lagring

 

Les resten av saken og last ned rapportene hos Fiskeridirektoratet her:

  

Siste nytt