Bedre markedstilpasning og lønnsomhet for matjes

Publisert: av Roar Bjånesøy

Et forskningsprosjekt fra Nofima og FHF har testet ut en hurtigere metiode for å produsere matjes som gir jevn kvalitet, og som mer enn halverer tiden i forhold til standardmetoden. 

Dette skriver FHF på sine hjemmesider.

Matjesmarkedet i Tyskland er godt betalende, men kresent og krevende. Da er det viktig med gode og effektive prosesser, som gir jevn kvalitet, mulighet for bredt produktspekter, og med lavest mulig kostnad. Et FHF-prosjekt ledet av Nofima har sett på alternative metoder for styring og kontroll med modning i produksjonsprosessen.

Klarer man å forbedre prosessen, øke sikker kvalitet og få ned bearbeidingstid, kan det øke lønnsomheten. Prosjektet leverer nå resultater, de er lovende, og kan tas i bruk av industrien raskt. Nofima har testet ut en hurtigmetode som gir jevn kvalitet, og som mer enn halverer tiden i forhold til standardmetoden.

Resultater fra forsøk med modning av nordsjøsild-filet utført i 2012 og 2013 i avsluttede FHF-prosjekter viser at salte og modningsprosessene er reproduserbare, men også at det gjenstår utfordringer knyttet til å måle enzymaktivitet og modningsgrad. Disse to parameterne henger nøye sammen. I første del av dette prosjektet har man utviklet en metode som tar utgangspunkt i endringer i viskositet i en gelatinløsning. Metoden krever ingen kjemikalier utenom gelatin, utstyrsbehovet er minimalt og analysen kan gjennomføres på mindre enn halvparten av tiden til den opprinnelige standardmetoden. Viskositetsendringen i gelatin-løsningen fungerer som et indirekte mål for enzymaktivitet. Hurtigmetoden for måling av enzymaktivitet har vært en viktig faktor for å kunne oppnå optimal styring og kontroll av modning underveis i produksjonsprosessen. Sammen med nyutviklede produksjonsmetoder, kan disse analysene danne basis for nye produkter av nordsjøsild.

I prosjektets andre del ble det analysert prøver fra forsøk med filetering av delvis modnet matjessild. Resultatene viser at selv etter 9 timers modning, skilte proteinsammensetningen i muskel seg vesentlig fra sammensetningen i kommersielt modnet matjes. Basert på disse resultatene, samt forsøk utført i 2012 og 2013, ble det utvalgt en rekke proteiner som ble analysert ved hjelp av avanserte kjemiske separasjons- og analyseteknikker. Ikke alle disse proteinene kunne identifiseres, men analysene gir grunnlag for utvelgelse av kandidater til indikatorproteiner, som kan brukes i en utvikling av en hurtigmetode for å bestemme modningsgrad. Metoden baseres på ELISA, en test som bruker antistoffer for å påvise en forbindelse i en våt prøve eller væske."Disse resultatene vil bidra til å øke produktspekteret

og forbedre kundetilpasninger for lettsaltede filétprodukter. Dette vil norske bedrifter som foredler nordsjøsild kunne dra nytte av, sier Lars Lovund, fagsjef i FHF».

 

For mer informasjon om prosjektet og leveranser se HER


Siste nytt