Opprydding og avklaring for taretrålerne

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår opprydding og avklaring av reglene for taretrålerne.

Forslaget som i dag sendes på høring åpner for tildeling av såkalt ervervstillatelse til fartøy som bare høster tang og tare, uten hensyn til om de oppfyller nasjonalitetskravet og aktivitetskravet i deltakerloven.

Forslaget er en oppfølging av Stortingets enstemmige lovvedtak om å åpne for unntak fra deltakerloven fra høstere av tang og tare. Forslaget begrunnes i hensynet til utenlandske aktører som hadde startet opp med slik høstingsaktivitet før deltakerloven i 2008 ble gjort gjeldende for tang og tare og enkelte andre arter.

- Med forslaget vil deltakerloven gjelde alle høstere av viltlevende marine ressurser. Det vil gjøre det enklere for forvaltningen både å regulere og kontrollere høstingsaktiviteten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forslaget skaper større forutsigbarhet for etablerte aktører. De vil endelig få klarhet i at de får unntak fra deltakerloven, og at de vet hvilket regelverk de i framtiden skal forholde seg til. Det er 10 taretrålere i Norge, hvorav 7 med utenlandske eiere. Aktuelle fartøy vil måtte innføres i merkeregisteret.

- Regelverket vil dessuten bli mer forutsigbart for aktørene fordi det blir enklere å skaffe seg oversikt over hvilke regler man må forholde seg til. Forslaget innebærer også at det vil være mulig for mannskap på fartøy som driver høsting av tang og tare å registrere seg i fiskermanntallet, noe som igjen kan gi rett til trygdeytelser og sosiale ytelser som i dag gjelder spesielt for fiskere, sier Aspaker

Siste nytt