Tildeling av forskningskvoter for 2016

Publisert: av Roar Bjånesøy

Søknadsfrist for kvoter til forsknings- og undervisningsformål for 2016 er satt til 1. desember 2015

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter (forskningskvoter) av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål.

Forskningskvoter skal som hovedregel ikke tildeles, men det vil i særskilte tilfeller fortsatt være behov for forskningskvoter:

  • Uungåelig fangst på forskningsfartøy i forbindelse med forskning, overvåking eller praktiske redskapsforsøk.
  • Nødvendig kvantum for praktisk gjennomføring av forskning, overvåking eller redskapsforsøk på innleide fartøy til forskningstokt i tilfeller hvor kommersielle fartøy i aktuell fartøygruppe ikke får tildelt nødvendige kvoter. Behov for kvoter for gjennomføring av praktiske fiskeforsøk for utprøving av redskap/fangstmetodikk eller seleksjonsinnretninger/fangstutslipp når forvaltningen finner dette nødvendig for iverksetting av tekniske regulering eller kontrolltekniske tiltak.
  • Undervisnings- og lærlingekvoter.

Tildeling av kvoter til ovennevnte formål vil fortsatt foretas i tråd med etablert praksis.

Det presiseres at:

  • Det må være en faglig nær sammenheng mellom prosjekt og forskningskvote/fiskeslag. Kvantumet vil være uunngåelig fangst for en praktisk gjennomføring av forsøkene.
  • Søker må beskrive behovet for og den planlagte bruk av kvotene for det enkelte prosjekt.
  • Kvoten tildeles spesifikt prosjekt, og kvantum kan ikke omdisponeres.
  • Det er ikke adgang til å selge forskningskvoter eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske.
  • Eventuell restkvote vil falle bort når forsøkene (forskningstoktet) avsluttes.

Søknad om forskningskvote for 2016 bes sendt innen 1.desember 2015.

Søknad sendes til:

Fiskeridirektoratet,
reguleringsseksjonen,
Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN

[email protected]  

Siste nytt