Tilskudd til fiskeriforskning i 2016

Publisert: av Roar Bjånesøy

Søknad om tilskudd til fiskeriforskning for 2016 må være sendt Fiskeridirektoratet innen 1. desember 2015.

Forskning som tidligere har blitt finansiert gjennom tildeling av forskningskvoter, er fra 2014 finansiert gjennom inntekter fra en forskningsavgift av førstehåndomsetningen av viltlevende marine ressurser.

Tilskuddsordningen skal først og fremst bidra til å dekke kostnader med å innhente kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig høsting av de viltlevende marine ressurser, men kan også etter en konkret vurdering brukes til annen kunnskapsinnhenting som bidrar til å realisere formålet i havressursloven. Fiskeridirektoratet har ansvar for forvaltning av tilskudd til fiskeriforskning finansiert av fiskeriforskningsavgiften.

 • Tilskuddet skal kun dekke kostnader til bruk av fartøy og andre ekstrakostnader ved toktvirksomhet.
 • Tilskuddet kan maksimalt dekke 50% av kostnadene ved forskningsprosjektet for 2016, og kun reelle kostnader som ikke er finansiert gjennom øvrig, ekstern finansiering.
 • Søker må legge frem fullstendig budsjett og også opplyse om status for annen finansiering.
 • Alle prosjekter som faller inn under ordningens formål kan søke, men prosjekter som dekker fiskeriforvaltningens kunnskapsbehov har høyest prioritet.
 • Norske forskningsinstitusjoner utenom fiskeriforvaltningen (med fiskeriforvaltning menes her: Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES) og norskregistrerte private aktører i samarbeid med forskningsinstitusjon har søknadsadgang.
 • Resultatene fra prosjektene skal gjøres offentlig og fritt tilgjengelige. Dette inkluderer både resultater og innsamlede data.
 • Delfinansiering fra Forskningsrådet, FHF, Innovasjon Norge eller EU vil bli vurdert positivt.
 • Det gis kun bindende tilsagn om tilskudd for det gjeldende budsjettåret (2016). Ved søknad om støtte til prosjekter som går over mer enn et år, kan tilsagn for mer enn ett år kun gis med forbehold om Stortingets fremtidige budsjettvedtak.
 • Tilskuddsmottaker skal sende inn prosjektregnskap i tråd med kravene i tilskuddsbrevet. Mottaker skal også rapportere om hvordan prosjektet har bidratt til å oppnå målsettingene.
 • Oppfølgings- og kontrolltiltak baseres normalt på mottatt innrapportering fra tilskuddsmottaker. Fiskeridirektoratet kan vurdere om det er behov for ytterligere oppfølgings- eller kontrolltiltak.
 • Dersom tilskuddmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med fastsatte betingelser for tildelingen, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt.

Søknad om tilskudd til fiskeriforskning for 2016 bes sendt innen 1. desember 2015.

Søknad sendes til:

Fiskeridirektoratet,
reguleringsseksjonen,
Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN

[email protected]  

Siste nytt