Ni av ti oppdrettere ønsker vekst

Publisert: av Roar Bjånesøy

88 prosent av fiskeoppdrettarane har søkt om kapasitetsauke. - Det er bra at så mange søkjer, sier fiskeriministeren.

Regjeringa har tilbydd fem prosent vekst  mot strenge lusekrav: Ikkje meir enn 0,2 vaksne holus per oppdrettsfisk og maksimalt to medikamentelle behandlingar per produksjonssyklus.

Miljøkrava som er knytt til denne veksten vil gjelde for heile oppdrettsløyvet og er blant dei strengaste krava som nokon gang er stilt.

- Strenge krav om medikamentbruk er svært viktig for å unngå at lusa utviklar resistens, seier Aspaker.

Vederlaget for kapasitetsauken er sett til 1 million kroner, og halvparten av vederlaget går til vertskommunane.

- Kommunane er viktige samarbeidspartnarar for havbruksnæringa, og eg meiner det er rett at store deler av vederlaget for auka kapasitet går tilbake til kommunane, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fristen for å betale vederlaget er 1. desember 2016. Det er ikkje mogleg å ta i bruk den auka kapasiteten før vederlaget er innbetalt, og dei strenge lusekrava vil gjelde frå det tidspunktet den auka kapasiteten blir tatt i bruk. Dersom vederlaget ikkje er betalt innan fristen 1. desember 2016, fell tilbodet om kapasitetsvekst bort.

Regjeringa vil parallelt med denne kortsiktige vekstrunden følgje opp arbeidet med det nye langsiktige vekstsystemet som Stortinget vedtok nyleg. Det systemet skal vere på plass tidleg i 2017.

-Vi legg med dette til rette for ein miljømessig berekraftig vekst i havbruksnæringa. Denne veksten vil samtidig stimulere til å tenkje nytt og til å utvikle driftsformer og teknologi som kan vere med å redusere utfordringane med lakselusa, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Oversynet viser kor mange som søkjer i kvart fylke:

Fylke

 

Talet på
løyve

Talet på søkjarar

Prosentdel

Finnmark

100

100        

100 %

Troms

106

104

97,1 %

Nordland

165

129

78,1 %

Nord Trøndelag

71

63

88,7 %

Sør Trøndelag

95

78

82,1 %

Møre og Romsdal

113

85

75,2 %

Sogn og Fjordane

86

68

79,0 %

Hordaland

155

152

98,0  %

Rogaland

57

57

100 %

Vest Agder

16

15

93,7 %

Aust Agder

2

0

0

Totalt

966*

851

88,0 %

Siste nytt