Fangstverdier tilbake på rekordnivå

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ikke siden rekordåret 2011 har det vært landet fisk for så store verdier som i 2015. Norske fartøy landet fisk og skalldyr i 2015 for nesten 16,5 milliarder kroner, en økning fra 14,2 milliarder i 2014.

Fiskeridirektoratets statistikkavdeling har i dag lagt ut oversikt over landet fangst for årene 2012 til 2015. Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene, og verdien er utbetalt verdi til fisker.


Vekst skyldes økte priser

Samtidig som verdien har økt, så har landet kvantum fisk holdt seg stabilt fra 2014. Landet kvantum i 2015 var 2,3 millioner tonn fisk og skalldyr. Økningen i verdien skyldes hovedsakelig at viktige fiskeslag har hatt prisøkning fra 2014 til 2015.

Torsk både ned og opp

Verdiøkningen på torsk og torskeartet fisk var på 13 prosent samtidig som landet fisk gikk ned med 7 prosent. Nedgangen i landet kvantum skyldes lavere kvoter av torsk i 2015. Samtidig øker gjennomsnittsprisen for torsk og sei med henholdsvis 33 prosent og 20 prosent og gir en kraftig verdiøkning.


Oppsving i fiske etter reker og snøkrabbe

Største relativ endring er det innenfor gruppen skalldyr og bløtdyr med en verdiøkning på 52 prosent. Reke og krabbe har økning i både kvantum og verdi. Kvantum av reke har økt fra 16 000 tonn i 2014 til vel 23 000 tonn i 2015 (45 prosent), mens verdien har økt med mer enn 60 prosent. Økningen i krabbekvantumet kan forklares med mer snøkrabbefiske i 2015. Fisket etter snøkrabbe har økt fra et kvantum på 189 tonn og deltakelse fra 3 norske fartøy i 2013 til 13 fartøy i 2015 som har landet 3 100 tonn. 


Kolmulefisket mot gamle høyder

Innen pelagisk sektor er det spesielt utviklingen i fisket etter kolmule og sild som peker seg ut. Mengden av landet sild har hatt en betydelig nedgang siden toppåret 2009 og er redusert med 23 prosent fra 2014 til 2015. Samtidig har gjennomsnittsprisen økt med nesten 27 prosent og oppveier dermed mye av kvantumsreduksjonen. Landet kvantum kolmule var i 2015 på litt under en halv million tonn og dette kombinert med økte priser fra 2014 har gitt en verdiøkning på i underkant av 60 prosent.


Tall lagt ut i Fiskeridirektoratets Statistikkbank

Samtidig med at Fiskeridirektoratet publiserer foreløpige tall i Norges Fiskerier så vil tall for 2015 bli tilgjengelig i Statistikkbanken. Her vil en på egenhånd kunne lage egne tabeller på en enkel måte. En kan i tillegg til opplysninger om fiskesort, kvantum og verdi blant annet hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, lengdegrupper og fangstområder. 

Siste nytt