Fiskebåt om avkorting og bindinger

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskebåt har nå levert sin uttalelse om fylkesbindingene for konvensjonelle fartøyer og om avkortingsreglene i strukturkvoteordningen for havfiskeflåten.

Fiskebåt mener at avkortingsreglene i ringnot bør fjernes. Fiskebåt mener generelt at fiskerinæringen må få samme frihet som andre næringer til å utvikle seg, og oppheving av slike bindinger er en viktig forutsetning for økt verdiskaping i fiskerinæringen.

Fiskebåt mener at alle fylkesbindingene bør fjernes. En mellomløsning der Norge blir delt inn i en nordre del og en søndre del er bedre enn dagens ordning, men ikke fremtidsrettet. Dersom en slik deling likevel innføres, legger Fiskebåt til grunn at den kun vil gjelde for videre drift, og ikke ved strukturering, slik som er tilfellet for konvensjonelle havfiskefartøyer i dag.

Les hele saken fra Fiskebåt og deres høringsvar her: 

Siste nytt