Støtter gjeldende regler for avkorting for ringnot

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det nye Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet torsdag en rekke saker knyttet til hvordan rammebetingelsene for fiskerinæringen bør være i fremtiden.

Utdrag fra høringssvaret:

4 Avkortingsreglene for ringnotgruppen

Departementet påpeker at avkortingsreglene har effekt dersom målet er å motvirke at kvoter flyttes fra
nord til sør ved strukturering, og videre at fieming av avkortingsreglene vil gi økt fleksibilitet til
aktørene både i sør og nord som kan legge til rette for økt verdiskapning.

Norges Fiskarlag er i utgangspunktet kritisk til ordninger i fiskeriene som legger opp til differensiering
(ulikebehandling) basert på geografisk tilhørighelregistrering, jfr. fulkesbindingen. Fiskarlaget finner i
denne omgang likevel å støtte en videreføring av gjeldende avkortingsregler for ringrotgruppen.>

2 Fylkesbindingen

En avgjørende betingelse for Fiskarlaget i spørsmålet om øking av kvotetakene i
strukturkvoteordningen for kystflåten er at fflkesbindingene knyttet til kjøplsalg (for fortsatt drift) og
strukturering innenfor torskesektoren nord for 62"N fiernes i sin helhet. Kravet om fjerning av
fylkesbindingen omfatter gså gruppen konvensjonelle havfiskefartøy .


3 Kvotetak og spesialisering

Med bakgrunn i forannevnte betingelse knyttet til fylkesbindingene går Norges Fiskarlag inn for at
kvotetakene for fartøy med hjemmelslensde over II (13) meter økes til følgende kombinasjoner
knyttet til torskesektoren - sildesektoren:

a Kombinasjoner av kvotetak 4+4, 6+2, 5+3

Foranstående betyr at det tilrås å åpne for å kunne bygge seg opp til seks ganger grunnkvoten
dersom etfartøy ensidig har sitt driftsgrunnlag i enten torskesektoren eller sildesektoren

Landsstyret la i sin behandling vekt på at det skal være lønnsomhet i flåten, forutsigbarhet og at rammene som legges skal stå fast over tid.

-Det nye Landsstyret var tydelig på viktigheten av at de rammene som legges skal være med på å skape like muligheter innenfor næringen, uansett geografisk tilhørighet, understreker styrelederen.

Videre arbeid med Sjømatmeldingen og endret kvotetak i kystgruppen er to av sakene som ble behandlet og som hver for seg har elementer som vil være viktige for å sikre gode rammebetingelser for næringen.

Når det gjelder Sjømatmeldingen drøftet Landsstyret den videre prosessen knyttet til Fiskarlagets arbeid. Fiskarlaget skal blant annet delta i høringen i Næringskomiteen om saken 2. februar.

Høringssvar: Heva kvotetak i kystflåten over 11 meter


 

Siste nytt