Dagens kvotesystem modent for revisjon

Publisert: av Roar Bjånesøy

Et nytt kvotesystem vil legge til rette for utøvelse av politikk, fortsatt lønnsomme fiskerier og en effektiv forvaltning, skriver Fiskeridirektoratet i sin høringsuttalelse til utredningen om et framtidig kvotesystem.

Fiskeridirektoratet har avgitt sin høringsuttalelse til utredningen fra utvalget som har gjennomgått dagens kvotesystem (NOU 2016:26 – Et fremtidsrettet kvotesystem). Utvalgets utredning er solid og gir et godt grunnlag for å vurdere hvordan kvotesystemet bør innrettes for fremtiden.

Fiskeridirektoratet er enig med utvalget når det viser til at dagens kvotesystem er komplisert og uoversiktlig, og at det ikke vil være hensiktsmessig i møtet med fremtidige behov for tilpasninger.


– Et nytt kvotesystem må ha tilstrekkelig fleksibilitet på kort og lang sikt til at næringen kan foreta de tilpasninger som til enhver tid gir den mest hensiktsmessige driften slik næringsaktørene selv vurderer det. Videre må det gi rom for utøvelse av politikk uten at beslutningene innebærer at selve grunnsystemet må legges om, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

For å nå målet om et administrativt effektivt og velfungerende kvotesystem mener direktoratet at det må utformes et grunnsystem med ny felles fisketillatelse uten tidsbegrensning, faste kvotefaktorer som en felles gjennomgående enhet i lukkede fiskerier, en hensiktsmessig gruppeinndeling i kystflåten og kvoteavsetninger til åpne grupper og ekstrakvoteordninger som tas «fra toppen».

Bør vurderes som en helhet

– Forslaget til et grunnsystem bør vurderes som en helhet, hvor det fremdeles vil være rom for politiske beslutninger om gruppeinndelinger, regionale bindinger, ekstrakvoteordninger og andre fiskeripolitiske tiltak som for eksempel kvotetak og eierskapsbegrensninger sier Holmefjord.

Utvalget foreslår at dagens ordning med spesielle tillatelser uten fastsatt tidsbegrensning (konsesjoner) og årlige deltageradganger erstattes av en ny felles fisketillatelse uten tidsbegrensning. Fiskeridirektoratet er enige i at en slik endring er hensiktsmessig.

Fiskeridirektoratet har videre en rekke forslag til tiltak som bør iverksettes, blant annet adgang til kortsiktig kvotetilpasning gjennom leie av kvoter innenfor en viss andel av verdien av kvotene til det enkelte fartøy, administrert på en ny felles markedsplass.

Det bør også være mulig å skaffe inndekning ved kvoteoverskridelser og for bifangst en viss tid etter at fangsten er landet.

Tidsubegrenset ordning for kvotesammenslåing

Direktoratet mener videre at det bør gis adgang til en tidsubegrenset ordning for kvotesammenslåing der fartøy trekkes permanent ut av fisket samt adgang til ordninger som gir utvidet mulighet til tilpasning og spesialisering av driftsgrunnlaget.

Gjeldende strukturkvoter kan konverteres til tidsuavgrensede kvotefaktorer gjennom avkorting/neddiskontering, heter det i høringsuttalelsen.

Direktoratet støtter forslaget om innkreving av ressursrente.

– Det er viktigere å gjennomføre omleggingen på en god måte enn å gjøre det så raskt som mulig etter at beslutningen er tatt. Når det gjelder fremdrift må det også tas hensyn til at næringen selv må involveres i fordelingsmessige spørsmål, oppsummerer fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Siste nytt