Nye reguleringer i fisket innenfor fjordlinjer

Publisert: av Line Dale Nilsson

Nærings- og fiskeridepartementet innfører nye reguleringer i kystnært fiske innenfor fjordlinjer nord for 62° N (Stad).

- Det er viktig å ta vare på lokale fiskebestander som ikke er kvoteregulerte. Teknologien utvikler seg hele tiden, og nye reguleringer av fisket innenfor fjordlinjene er nødvendig for å sikre bærekraftig høsting, sier statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet.

De nye reguleringene inkluderer;
•Det innføres redskapsbegrensning i autolinefiske innenfor fjordlinjene, slik at det for fartøy som fisker innenfor fjordlinjene nå er forbudt å fiske med mer enn 5000 krok per døgn, unntatt i perioden november – april i nærmere angitte områder i Finnmark.
•Det åpnes for at fartøy under 11 meter gis adgang til å fiske med snurrevad etter hyse innenfor fjordlinjene i perioden juli – september når det er montert inn artsseparasjonspanel som separerer torsk fra hysefangstene i fangstfasen.
•Det vil også bli sendt på høring forslag om en generell åpning for at de minste fartøyene under 11 meter kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene, men hvor det også settes en grense for bruttotonnasje for å sikre at eventuelt unntak bare vil gjelde små fartøy med begrenset fangsteffektivitet.
•I notfiskeriene etter sild, makrell og sei videreføres gjeldende unntaksbestemmelser innenfor fjordlinjene, med unntak av at det ikke lenger skal åpnes for dispensasjoner for notfiske etter sild for fartøy over 21 m eller notfiske etter makrell for fartøy over 28 m i Kaldfjorden (Kvaløya) eller Bergsfjorden (Senja) i Troms.
•I tillegg vil det bli et tema i den kommende høringen om også fartøy opp til 15 meter skal kunne fiske med snurrevad i "Henningsværboksen" i de periodene området åpnes for skreifiske. Det ble i mars i år åpnet for at fartøy under 11 meter kan fiske med snurrevad i "Henningsværboksen" i de periodene området er åpent for at fartøy opp til 15 meter kan fiske skrei med andre konvensjonelle redskaper i området.

Når det gjelder selve fjordlinjene, justeres disse i henhold til forslag fra Fjordfiskenemnda i Varangerfjorden, Måsøy og Steigen, mens det ikke gjøres endringer i Porsangerfjorden.

Fjordlinjene justeres også i tråd med forslag fra Havforskningsinstituttet i sju områder i Nordland (Helgeland) og to i Trøndelag, slik at linjene går utenfor kartfestede gytefelt for kysttorsk.

Siste nytt