Samfiske for låssetting i pelagiske fiskeri - veiledning

Publisert: av Line Dale Nilsson

Veiledning til den praktiske gjennomføringen ved deltakelse i samfiske for låssetting i pelagiske fiskeri

1 Hvem kan delta

Alle fartøy som vil drive samfiske for låssetting må oppfylle vilkårene for å delta i fisket etter den aktuelle arten.

To notfartøy under 15 meter største lengde kan samarbeide om gjennomføringen av notkast og låssetting av fangst av norsk vårgytende sild, makrell og sild i Nordsjøen og Skagerrak.

Fartøyene må:
•a) være egnet, bemannet og utstyrt for dette fiskeriet og for låssetting,
•b) ha 20 % gjenstående kvote for gjeldende fiskeslag ved oppstart av samfiske.

Samfiske etter makrell: Begge fartøy må tilhøre lukket gruppe.

Samfiske etter norsk vårgytende sild (NVG-sild): Her må begge fartøy enten tilhøre lukket gruppe og ha hjemmelslengde under 15 meter eller tilhøre åpen gruppe. For unntak fra kravet til hjemmelslengde og største lengde se forskrift om utøvelse av fiske (utøvelsesforskriften), kapittel V b, § 33 h.

Samfiske etter sild: Begge fartøy må tilhøre enten lukket- eller åpen gruppe.

Det er begrensninger på hvor mye NVG-sild og sild samfiskelaget kan fiske (se utøvelsesforskriften § 33i). Kvantum utover dette må det enkelte fartøy fiske og lande alene.

1.1 Krav for å delta

Påmelding skal skje skriftlig til Norges Sildesalgslag før samfisket starter, hvor følgende opplysninger skal oppgis:
•a) Deltakende fartøyer
•b) Eiere
•c) Registreringsmerke
•d) Ansvarshavende for samfiskelaget. Vedkommende skal være kontaktperson og leder for fiskeoperasjonen (NB: Hvert fartøy er ansvarlig for egne handlinger)
•e) Hvilket fiskeri det skal drives samfiske i.

Hovedregelen er deltakelse kun i ett samfiskelag per kalenderår per art. Et fartøy kan likevel delta i et nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy er utgått av merkregisteret som følge av en strukturordning, eller dersom et av fartøyene i samfiskelaget har forlist eller havarert og dette har medført lengre tids driftsavbrudd. Nytt fartøy til samfiskelaget må da meldes til Norges Sildeslagslag før samfisket kan starte

Et samfiskelag kan være påmeldt fiske på en eller flere arter.

Påmelding som samfiskelag gjelder ett kalenderår.

1.2 Utrustning

Alle fartøy som vil drive samfiske for låssetting må som utgangspunkt oppfylle vilkårene for å delta i fisket etter den aktuelle arten (se deltakerforskriften). Det vil si at begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for både selvstendig fiske, samfiske og låssetting.

Følgende krav må være oppfylt til enhver tid under utøvelsen av samfiske for låssetting:
•a) Begge fartøyene i samfiskelaget må ha med seg hver sin not til bruk i samfiskelaget, med mindre ett av fartøyene har fått dispensasjon fra deltakerforskriften (se under)
•b) Begge fartøyene må ha installert en fungerende kraftblokk og spill eller tilsvarende mekanisk eller hydraulisk utstyr for å kunne håndtere og trekke en not tilpasset fartøyets fangstkapasitet.
•c) Minst ett av fartøyene må ha med seg et lås/merd med tilhørende stenger som er tilpasset fiskeriet de skal utøve
•d) De må til sammen ha:◦a) Et tilstrekkelig antall blåser som samsvarer med forsvarlig gjennomføring av samfiske- og låssettingsoperasjonen. Blåsene skal være forskriftsmessig merket
◦b) En lettbåt til bruk for gjennomføring av fangstoperasjonen
◦c) Et anker/dregg eller landtau til låset

•e) Fartøyene i samfiskelaget må ha en samlet bemanning som gjør det mulig å gjennomføre samfiske under de konkrete omstendigheter hvor fisket utøves (minst 3 personer totalt)

Dispensasjon: Det kan søkes om dispensasjon fra kravet om å ha not om bord under selve gjennomføringen av samfisket. Det må da søkes skriftlig til Fiskeridirektoratets regionkontor (se utøvelsesforskriften § 33h).

2 Gjennomføring av samfiske og låssetting

Begge fartøyene skal ha en aktiv rolle i samfisket. Dette betyr alle operasjoner frem til fangsten er låssatt.

Hjelpefartøy: Det er lov å bruke hjelpefartøy under samfiske, men disse fartøyene kan ikke ha en rolle i samfiskeoperasjonen som gjør at det oppstår tvil om hvem som faktisk har utøvd samfisket og om fartøyene i laget oppfyller deltakervilkårene. Det kan ikke skrives sluttsedler og avregnes fangst på hjelpefartøy.

Låssetting: Fangsten er låssatt når den er sikret i merd eller pose/lås. Fisk i not på siden av fartøyet er ikke låssatt. Fisk som står i landnot eller innenfor sperringer ved hjelp av not er heller ikke å anse som låssatt.

Merking av oppankret lås/ lås fortøyd til land/landnot, skal skje på forsvarlig måte med minimum en blåse fra hvert deltakende fartøy i samfiskelaget.

Landnot: Dersom sperring er satt ut skal det holdes forsvarlig vakt ved nota slik at den på forlangende straks kan senkes slik at nødvendig ferdsel kan foregå over den.

Fiskeridirektoratet tillater at landnota kan, når de som har satt ut noten er ferdige med sitt uttak av nota, overdra den til neste fartøylag uten å ta opp nota og slippe ut silda som står innesperret. Kravet er at landnota merkes om og at det da er tydelig hvem som til enhver tid er ansvarlig for landnota og silda som er innesperret. Merk at dette ikke fritar noen fra å være selvstendig rigget for eget fiske innenfor de krav som er satt.

Innmelding av fangst til Norges sildesalgslag skal skje straks fangsten er låssatt og gjelder uansett om fangsten skal meldes til auksjon eller lagres i låset. Ved innmelding skal det oppgis låssted med tilhørende koordinater (geografisk posisjon) og kommune.

Tilsyn av den låssatte fangsten: Samfiskelaget plikter å føre tilsyn med at den låssatte fangsten håndteres og oppbevares forsvarlig ut fra hensynet til fiskevelferd og i tråd med bestemmelsene om fangst av fisk som skal holdes levende i Utøvelsesforskriften kapittel XVIII.

Avsluttet samfiskeoperasjon er når fangsten er låssatt og innmeldt til Norges sildesalgslag

2.1 Opptak og landing fra lås

Landing av låssatt fangst kan skje ved opptak fra lås i sjøen til godkjent førings-/kjøperfartøy. Det er det fartøyet som har fisket som også skal lande fangsten til førings-/kjøpefartøy. Minst en av deltakerne i samfiskelaget må være til stede under opptak av fangsten.

Samføring: Den låssatte fangsten kan også tas opp og føres i land av ett eller begge fartøyene i samfiskelaget. Samføring krever at det snarest mulig meldes fra til Norges Sildesalgslag om tidspunkt for opptak fra lås, kvantum som skal føres og landingssted.

2.2 Avsluttet samfiske

Når fangsten blir tatt opp fra låset anses samfisket som avsluttet

Siste nytt