– Unødvendig at situasjonen blir fastlåst

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag måtte i går iverksette stopp i fisket etter tobis til mel- og oljeanvendelse. Nå håper organisasjonen at dialog kan få fisket i gang igjen raskt. 

Bakgrunnen er at Sjømat Norge før helgen sa opp hele avtalen for råstoff til mel- og oljeanvendelse. Det tvang frem fiskestoppen fra Norges Sildesalgslag.

– For å sikre at båter ikke kommer i den situasjon at de ikke får losset fisken, så måtte vi iverksette en stopp i fisket. Vi ønsker selvfølgelig å få avklart denne omsetningssituasjonen så snart som mulig med Sjømat Norge. Det er viktig at fiskerne kommer seg på havet og får gjenoppta omsetningen på resterende tobiskvote og eventuell tilleggskvote, sier Paul Oma, adm. dir i Sildelaget.

– Norges Sildesalgslag mener det er meget uheldig for alle parter at dette skjer midt i fiskeriet, med båter som er ute på havet, sier Oma.

Sjømat Norge begrunnet oppsigelsen av avtalen med at minsteprisene for tobis er for høye. Sildelaget har bedt om dokumentasjon som viser at markedet har forandret seg så mye at de måtte si opp avtalen, men har så langt ikke mottatt dette. Sjømat Norge har og krevd at minsteprisene suspenderes for dansk tobisråstoff. Sildelaget har og her bedt om mer informasjon om markedssituasjonen i Danmark som skulle tilsi et sånt krav, men har heller ikke her mottatt noe så langt.

– Det er unødvendig at situasjonen blir fastlåst. Vi er løsningsorienterte nå, slik som vi har vært hele veien. Vi har allerede strukket oss langt for at dette skal bli best mulig for alle ledd, sier Oma.
Sildelaget hadde allerede imøtekommet ønsket om redusert pris med å opprettholde en videreføring av minsteprisen fra april, som er NOK 1,6261 per kilo og utgjør en betydelig reduksjon fra det som er spesifisert i avtalen mellom Sildelaget og Sjømat Norge.

– Vi mener dette må være mulig å løse raskt gjennom dialog. Vi har invitert til et møte der vi også foreslår å diskutere nærmere reguleringer med hensyn til fett i tobis for å få korrekt markedspris, sier Oma.

Møte mellom partene er satt til førstkommende mandag og Oma håper på en løsning som begge parter kan akseptere.

– For Norges Sildesalgslag er det avgjørende at avtaler vi inngår opprettholdes og at vilkårene på markedsplassen vår er lik for alle kjøpere og fiskere, avslutter Oma.

Sildelaget har strukket seg langt for å etterfølge enigheten mellom Sjømat Norge, Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd og Norges Fiskarlag. Det siste året har Norges Sildesalgslag gått foran og tilpasset markedsplassen på mange måter for hele næringens best. Blant annet har det kommet på plass:

• Dynamiske minstepriser for alle de viktigste artene.
• Forenkling av budgivningen for makrell – øre pr. gram
• Forsøk med leveringsavtaler i hovedsesongene for makrell og nvg-sild
• Endring av forretningsregler for å kunne gi kontantrabatt
• Tilbud om terminkontrakter på auksjon
• Dialog om endringer i utbudsreglementet for Sildelagets auksjon

Siste nytt