Varsler skjerpede rutiner og kontrollkrav til salgslagene.

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektør Liv Holmefjord gir Riksrevisjonen rett i at forvaltningen ikke i tilstrekkelig grad har oppfylt sine kontrolloppgaver. 

Dette sa hun på årsmøte til Surofi denne uken, skriver Norges Fiskarlag.

Møtet holdes dagen etter at Riksrevisjonen la frem en kritisk rapport knyttet til sin forvaltningsrevisjon av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerak. Myndighetene får her passet påskrevet i forhold til å oppfylle sine forpliktelser.


Liv Holmefjord var tydelig på at de seks salgslagene har en lovpålagt rolle i arbeidet med kontroll og rapportering i fiskeriene.


Hun sier myndighetenes begrunnelse for økt trøkk på dette området blant annet kommer som følge av internasjonale krav knyttet til den nye garantistrollen, som hun kalte det.

– Markedene etterspør stadig mer om hvordan norsk fiskeriforvaltning fungerer. Både på regelverk og kontroll. Det etterspørres om fisken er bærekraftig høstet og lovlig fanget. Spørsmålene kommer gjennom sertifiseringsordningene, både via MSC, EUs fangstsertifisering og amerikanske krav. Dette vil gjøre at vi må ha et tilstrekkelig og troverdig kontroll, sa fiskeridirektøren til en lydhør forsamling på om lag 70 delegater og gjester.

Kravene synliggjøres
Hun minnet om at salgslagenes ansvarsområder er tydeliggjort i landingsforskriften og går på landings- og sluttsedler, kvotekontroll på fartøy og bifangst.

Fiskeridirektøren viste til at myndighetene ønsker en løpende dialog med næringen om forvaltningen av ressursene og til at direktoratet synliggjør sine vurderinger gjennom «Nasjonal strategisk risikovurdering». Dette er et åpent tilgjengelig dokument som Fiskeridirektoratet lager og reviderer årlig. Dokumentet legger rammer for ressurskontrollen, risikoområder med høy prioritet og tydeliggjør kontrollorganenes ansvar og arbeid.

Om tilsyn og kontroll
Fiskeridirektoratet gjennomførte tilsyn av rutinene i salgslagene i 2016. Holmefjord sier rapporten viser at det er god flyt og gode rutiner knyttet til arbeid med landings- og sluttsedler, men hun setter spørsmålstegn ved om alt som føres på seddel er korrekt
.
Det ble påvist at to av salgslagene ikke foretar løpende kvotekontroll og at Sildelaget og Råfisklaget er de eneste som gjennomfører systematiske fysiske kontroller.

Hun sier dette ikke tilsier at det er likebehandling og oppfylling av forpliktelsene som ligger i fiskesalgslagsloven og havressursloven.

Forvaltningens forventning er at salgslagene har et system med utgangspunkt i en risikovurdering der sedlene er kontrollert på en måte som gjør at vi kan slå fast at alt er greit, sa Liv Holmefjord.

Debatten
I den påfølgende debatten viste direktør Sveinung Flem i SUROFI til at han mener den omtalte tilsynsrapporten fra direktoratet oppfattes som unyansert fordi summen av kontrollvirksomhet ikke sees godt nok i sammenheng.

Delrapportene fra Fiskeridirektoratets tilsyn er også en del av rapportgrunnlaget som Riksrevisjonen har brukt i sin forvaltningsrevisjon.
Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø kommenterte også saken under debatten. Han påpekte at formålet med ressurskontroll er å unngå at det skal foregå juks.

Han utelukker likevel ikke at juks kan foregå, men setter spørsmålstegn ved at det i liten grad er avsløringer av reelt juks.

– Vi har gjennom år bedt om en gjennomgang av rettssikkerheten for fiskerne og ser positivt på at det nå tas opp i Stortinget, sa Hellesø med henvisning til en interpellasjon fra FrPs Oskar Grimstad som skal opp i Stortinget.

 

Siste nytt