Påmelding til fiske etter makrellstørje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det åpnes for fiske etter makrellstørje med ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line i 2017. Fristen for å melde seg på fisket er 23. mars.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt å åpne opp for fiske etter makrellstørje med ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line i 2017.

På grunn av endrede rutiner for behandling av fiskeplaner er ikke den norske fiskeplanen ferdigbehandlet i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) ennå. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer dersom det kommer innsigelser fiskeplanen fra ICCAT.

Den norske kvoten er på 52,48 tonn.

Reguleringen, fastsatt i forskrift av 10. mars 2017 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017, innebærer blant annet følgende:


•Det vil i utgangspunktet bli gitt tillatelse til å fiske makrellstørje til ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line. Fartøy som vil delta i fisket må være over 15 meter største lengde.
•Kvotene tildeles som fartøykvoter. Fartøy med adgang til å fiske med ringnot som får delta i fisket kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober fiske 30 tonn makrellstørje. Fartøy med adgang til å fiske med line som får delta i fisket kan i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember 2016 fiske 12 tonn makrellstørje.
•Det er avsatt 10,48 tonn til dekning av uunngåelig bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.
•Fartøy som vil delta i fisket må i søknaden dokumentere:
- at det er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
- en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas
- at det har tilstrekkelig plass om bord til observatører som omtalt nedenfor.
•Dersom to eller flere påmeldte fartøy med adgang til å fiske med ringnot eller to eller flere påmeldte fartøy med adgang til å fiske med line oppfyller kriteriene, avgjøres deltakelsen ved loddtrekning.
•Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell eller sild ved fiske etter makrellstørje, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets kvote

Deltakende fartøy skal også følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

Observatør

Fartøy med adgang til å fiske med ringnot skal ha 100 prosent dekning av observatører fra ICCATs regionale observatørordning (RoP), og alle kostnader må være betalt før observatør tildeles.

Fartøy med adgang til å fiske med line skal ha 20 prosent dekning av nasjonal observatører. I 2015 ble det brukt observatør fra Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste for fiskefelt, og direktoratet tar sikte på en tilsvarende løsning i 2017.

Observatørkostnadene for 2017 er foreløpig ikke fastsatt, verken for fartøy med adgang til å fiske med ringnot eller for fartøy med adgang til å fiske med line. Når det gjelder ringnotfartøy utgjorde observatørkostnaden i 2016 et fast beløp på € 7 500 + € 4 400, samt et døgnhonorar på € 230. For fartøy som tidligere har deltatt i fisket etter makrellstørje og som har hatt observatør fra ICCAT om bord, var kostnaden i 2016 redusert til € 3 300 + € 4 400, samt et døgnhonorar på € 230. For fartøy som fisker med line vil kostnadene til nasjonal observatør i utgangspunktet beløpe seg til kr 2815 per døgn, med tillegg for reiseutgifter og eventuelt kostvederlag på kr 532 per døgn. Ved ubekvem innkvartering påløper også kr 387 per døgn.

Fartøy med adgang til å fiske med ringnot må ha tilstrekkelig plass om bord til observatør fra ICCATs regionale observatørordning, mens fartøy som fisker med line må ha tilstrekkelig plass om bord til nasjonal observatør. I tillegg må begge fartøyene ha tilstrekkelig plass om bord til observatør fra Havforskningsinstituttet.

Fartøyet med adgang til å fiske med ringnot må ha egen lugar disponibel til observatør fra ICCATs observatørordning.

Prøvetaking

De deltakende fartøyene kan pålegges å ha forskere fra Havforskningsinstituttet om bord for prøvetaking av fangst. Eventuelt vil fartøyet kunne pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

Søkerlisten vil bli offentliggjort etter fristens utløp.

 

Mer informasjon om forskrifter og regler finner du her: 

Påmelding til Fiskeridirektoratet

Påmelding merkes «påmelding makrellstørjefisket 2017» og sendes til Fiskeridirektoratet på e-post:

[email protected]

Siste nytt