Stabilt eller nedgang for miljøgiftnivå i norske farvann

Publisert: av Roar Bjånesøy

20 års miljøundersøkelser viser at nivåene i åpent hav går sakte, men sikkert nedover for noen stoffgrupper, og de holder seg stabilt lavt for andre stoffgrupper

Dette skriver Havforskningen:

En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet viser lavere nivå i nord enn i sør.

Fisk er en av Norges viktigste ressurser, og rent hav er en forutsetning for en god og bærekraftig forvaltning. Dessverre har menneskelig aktivitet i de siste århundre hatt negativ påvirkning på alle deler av miljøet. Det gjelder også havet. Her havner til slutt et stort antall kjemikalier brukt i ulike sammenhenger. For å forstå omfanget av problemet må man vite hva slags type forurensning som finnes, hvor og hvor mye som finnes. Havforskningsinstituttets overvåkningsprogram har pågått i over 20 år i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Resultatene av 20 års miljøundersøkelser varierer ganske mye. Noen typer miljøgifter er lave eller kan ikke spores i det hele tatt. Av andre miljøgifter er det funnet klart påvisbare nivåer. Vi finner for eksempel lave nivåer av bromerte flammehemmere, mens det ofte er høyere nivåer av PCB og plantevernmiddelet DDT enn av andre stoffer. Jo lenger opp i næringskjeden vi kommer, jo  høyere nivåer finner vi. Det er som forventet. Det samme gjelder for eldre fisk. Generelt finner man de høyeste nivåene i Nordsjøen (særlig i kystnære områder og Skagerrak) og de laveste nivåene i Barentshavet, men det er observert til dels store variasjoner.

Les hele saken og last ned rapport her: 

Siste nytt