Status mel- og olje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Økte kvoter av kolmule, tobis og lodde, økt fisketakt sammenlignet med i fjor og forventning om et mer normalt fiske i Peru har påvirket prisen på råstoff til  mel- og olje anvendelse 

Pris- og markedssituasjonen på mel- og oljesiden pr 01.03.17.

1. Fisket så langt i år
Totalt for Nord-Atlanteren og Sør-Amerika er det fisket vel 60 % mer i år sammenlignet med samme perioden i 2016. Produksjonen av fiskemel er 65 % høyere og fiskeolje vel 20 % høyere hittil i år, enn i fjor.

2. Kvoter
Kvotene av kolmule i Nordøst Atlanteren er økt fra 1,15 mill. tonn i 2016 til ca. 1,6 mill. tonn i år.

Tobis-kvoten i EU-farvann har øket fra 80.000 tonn i 2016 til trolig 480.000 tonn i 2017. Den foreløpige kvoten av tobis, avsatt til norske fiskere er 50.000 tonn.

Loddekvoten ved Island er øket fra 242.000 tonn til 299.000 tonn.

I fjor ble det fisket mye mindre enn normalt i Peru noe som gav utslag i høyere prisene på verdensmarkedet. Totalt i Sør-Amerika ser det ut til å bli mer «normal»-tilstander i 2017, gitt samme etterspørsel har dette normalt konsekvenser for markedsprisene.

3. Pris til fisker
De oppnådde prisene for kolmule har variert fra år til år, nedenfor vises årspriser og kvantum kolmule til fiskemel og fiskeolje i perioden 2012 - 2017: (2017 for perioden 01.01. – 02.03.)
Som vi ser varierer førstehåndsprisene prisene som oppnåes gjennom Norges Sildesalgslag mye fra år til år i sammenheng med priser/kvoter i verdensmarkedet generelt

Fjorårets priser for råstoff til mel/olje-anvendelse var historisk høye. 2017 ligger så langt an til å bli et mer krevende år, prismessig sett.

4. Kjøperinteresse
Kjøpsinteressen er tilstede men det betales ikke mye over minstepris
Utenlandske anlegg er i varierende grad også opptatt med mottak av fangster som fiskes av fartøy i sitt nærområde og dette vil også være situasjonen fremover.

5. Minstepriser til mel/olje
Fra førstkommende mandag blir minsteprisene til mel/olje satt ytterligere ned. Prisnedgangen skyldes en nedgang på verdensmarkedet for mel på 8,2 % og nedgang for olje på -8,1 %. I tillegg har forholdet mellom fiskeolje og raps gått ned fra 24 til 22 USD/tonn. Dette fører til en prisnedgang i minstepriser for alle fiskeslag som fiskes til mel/olje-anvendelse.

I mars er kolmule det fiskeslaget det fiskes på og leveres til mel/olje-anvendelse. Prisen på kolmule i mars, reduseres fra 1,5447 kr/kg til 1,4189 kr/kg. Tilsvarende nedgang blir det for alle fiskeslagene.

6. Minstepris til konsum
Dagens minstepris til konsum er 1,60 kr/kg. Hittil i år har bare én fangst blitt levert til konsum. I 2016 ble det ikke levert kolmule til konsum men i år kan dette bli mer interessant lave mel/olje-priser.

 

Bergen 3. Mars,

Svanhild Kambestad

Konsulent mel/olje

Norges Sildesalgslag

Siste nytt