Kyststatene forhandler i London denne uken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Internasjonale forhandlinger om fordeling på NVG-sild og kolmule foregår i London denne uken mellom Norge og de andre kyststatene

Det er Norge, sammen med EU, Færøyene og Island som deltar i kolmuledrøftingene. Russland er invitert som observatør.
Alle de nevnte partene foran deltar når NVG-sild står på menyen, med Grønland som invitert part i drøftingene. Dette skriver Norges Fiskarlag.

Inn i drøftingene har partene med seg at det for inneværende år både er enighet om uttak (TAC) og forvaltningsstrategier. Det er imidlertid ikke enighet om fordelingen mellom partene og dette er det store vanskelige spørsmålet som ennå ikke har funnet sin løsning i drøftingene. Det har siden 2012 ikke blitt inngått kyststatsavtaler om nvg-sild mellom kyststatene som omfatter både TAC og fordeling av andeler til partene. Fra og med 2015 ble det en tilsvarende situasjon for kolmule.

Norge og EU har for øvrig inngått bilaterale avtaler på begge arter, slik at Norge får tilgang på å fiske kolmule i EU-farvann og EU kan fiske sild i norsk sone. Også overfor Russland har Norge en avklart stilling om russisk tilgang til sild i våre farvann.

Norges Fiskarlags utgangspunkt for deltagelsen i den norske forhandlingsdelegasjonen er at vi ønsker en helhetlig løsning for alle arter og i samarbeid med alle kyststatene. Dette vil gi best forvaltning og legge grunnlag for en forutsigbarhet over tid. Norges Fiskarlag blir representert ved Jan Birger Jørgensen og Audun Maråk i de to forhandlingssesjonene i London denne uken. 

Mandag starter opp med kolmuledrøftinger og uken avsluttes etter planen med å lukke og få på plass også NVG for 2018. Det er altså separate forhandlinger som skal pågå i lokalene til NEAFC i London, men forhandlingene ses likevel i sammenheng.


Kolmule
Kolmulebestanden er i god forfatning og Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrådde 29. september en oppgang i uttaket på tre prosent for 2018. Kvoterådet er satt til et uttak på 1 387 872 tonn. For 2017 var rådet på 1 342 330 tonn.
ICES påpekte at rekrutteringen de siste årene har vært noen svakere og varsler en nedgang i bestanden de kommende årene.


Sild
2018-kvoterådet for sild er på 546 472 tonn. For 2017 var rådet på 646 075 tonn.
Denne nedgangen i tilrådd uttak var forvantet. Havforskerne har vist til at 2004-årgangen var den siste virkelig gode årsklassen, men at en rimelig god 2013 har bidratt noe.
Siste nytt