Utsatt oljeboring på Vikingbanken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Miljødepartementet har gitt klaging på vedtaket om boring på Vikingbanken oppsettende virkning som betyr at boring ikke kanskje for klagen er håndtert

Dette skriver Pelagisk Forening:

Miljødepartementet har gitt Statoil løyve til å bore etter olje på Vikingbanken. Vikingbanken er et spesielt sårbart område, og gyte- og oppvekstområde for m.a. tobis og et viktig område for fiske etter hvitfisk.

Pelagisk Forening klagde på vedtaket, og krave at boring ikke skal skje før klagen er handsama. Dvs at klagen fekk oppsetjande verknad. Pelagisk Forening er svært glade for at boring ikkje kan skje før klagen er handsama, og vonar at det ikkje seinare blir gitt løyve til boring.

Sitat frå vedtaket:


"Miljødirektoratet opplyser at vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord er påklagd. Miljødirektoratet gir klagen oppsettende virkning.

Miljødirektoratet viser til klager datert henholdsvis 3.oktober 2017 (Norges Fiskarlag), 4.oktober 2017 (Fiskebåt og Pelagisk Forening), 9.oktober (Naturvernforbundet) og 16.oktober (Bellona) på Miljødirektoratets vedtak datert 26. september 2017 om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Statoils boring av avgrensningsbrønn 30/8-5 Tune Statfjord.

Klagene er rettidige og Miljødirektoratet anser at klagerne har rettslig klageinteresse i saken. Miljødirektoratet har på denne bakgrunn tatt klagene til behandling.


I klagen fra Pelagisk Forening begjæres det at klagen gis oppsettende virkning.


Det er opplyst per telefon fra Statoil at det nå planlegges preinstallering av utstyr på havbunnen for å klargjøre for borestart 15.november, dette inkluderer prelegging av ankere. Det vil bety at aktivitet som er omtalt i klagene starter før klagesaken er blitt endelig avgjort. Miljødirektoratet har derfor tatt stilling til begjæringen om oppsettende virkning.

Miljødirektoratet har besluttet at klagene gis oppsettende virkning. Statoil kan dermed ikke starte aktiviteten vedtaket gjelder, herunder å preinstallere utstyr på havbunnen, før klagesaken er endelig avgjort. Begrunnelsen for denne beslutningen er at klagene vedrører grunnlaget for vårt vedtak om tillatelse til avgrensningsbrønnen på Tune Statfjord. Miljødirektoratet mener derfor at det er nødvendig å utsette oppstart av aktiviteten til klagen er behandlet, slik at realiteten i klageadgangen blir ivaretatt i denne saken."

Siste nytt